Siden menneskene ble bofaste har vår landbruksvirksomhet gitt livsgrunnlag til en økende befolkning. Aktiviteten har påvirket omgivelsene gjennom dyrking av jord, husdyrhold og høsting av brensel og materialer fra skogen. Dette har etterlatt seg svært mange miljøverdier i form av kultiverte planter, dyr, insekter og naturtyper, kulturminner og kulturmiljøer. I dag er mange av disse områdene blant våre viktigste friluftsområder.

Skal kulturlandskapenes kultur- og naturverdier som er blitt skapt av menneskelig aktivitet ivaretas, er det en forutsetning at de restaureres og skjøttes. Flere av artene som i dag er svartelistet hos Artsdatabanken ble i sin tid plantet ut i regi av stat og kommune. Vigdis Lossius mener kommunen bør ta større del i ryddinga av kulturlandskapet.

– Også et problem for naturen

– Vern av kulturlandskap har ingen verdi dersom det ikke tilføres midler slik at landskapet med de menneskelige spor ikke gror igjen. Problemet er at beitemark og enger ikke er holdt i hevd og derfor sterkt gjengrodde, noe som medfører at de åpne landskapene blir til krattskog. Dette bidrar også til at mangfoldet av planter og dyr som er knyttet til denne naturtypen, mister livsgrunnlaget, sier Lossius.

Hun mener at kommunen kan bidra til å opprettholde kulturlandskapet gjennom å være liberal i forhold til organisasjoner og private som ønsker å rydde skog på kommunal grunn.

– Vi må øke innsatsen mot fremmede arter som blant annet sitkagran, og så lenge det er ikke er snakk om verneverdige områder så bør kommunen tillate at det ryddes skog på kommunal grunn. Vi bor på Hitra, da skal det være mulig for de aller fleste å se sjøen, sier Lossius.

Arealforvaltningen må tenke grønt

– For at Hitra skal bevare sin kvalitet og egenart er det viktig for Venstre å bevare kulturlandskap, dyrket mark og kulturminner. For at lokale bomiljø skal beholde sin kvalitet vil Venstre sikre nye og bevare eksisterende grønne lunger og friluftsområder. Dette må bli en del av vår arealforvaltning.

Hitra Venstre ønsker at det tas vesentlige miljøhensyn i utbyggingen som skjer i kommunen, både når det gjelder boligbygging og infrastruktur. Dette betyr at hensynet til utslipp, dyreliv og miljøinngrep må veie tungt, og at man må tilstrebe å tenke langsiktig og bærekraftig.

Vigdis Lossius,

Hitra Venstre