Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre henstilte tidligere i sommer til Guri Kunna videregående skole og fylkeskommunen som skoleeier å opprette ytterligere ên klasse i VG2 Fiske og fangst. Det var på det rene at det var flere søkere enn elevplasser, hvilket førte til at ingen lokale søkere fra Frøya fikk plass. Henstillingen fra utvalget er fulgt opp av Frøya og Hitra fiskarlag. Også Frøya næringsforum ser problemet, og er innstilt på å følge opp.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre gjentar at det er meget gledelig med økende interesse for utdanning i fiskerifag, og at de fiskerirelaterte linjene ved den videregående skolen er en viktig forutsetning for å sikre rekruttering i den tradisjonelle fiskerinæringa. Det synes å være en bred politisk enighet i Frøya kommune om dette. De videregående skolene styres av fylkeskommunen. Det bør ikke være til hinder for et godt samarbeid mellom dette forvaltningsorganet og lokale myndigheter og lokalt næringsliv.

Utvalget innser at det er kriterier knyttet til karakterer som ligger til grunn for opptak av elever. Dette er et prinsipp det er liten hensikt i å diskutere, og i så henseende har skolen sitt på det tørre.

Dermed er vi tilbake til bakgrunnen for det fiskeripolitiske utvalgets henstilling til skolen og fylkeskommunen: Behovet for å opprette ytterligere èn klasse ved VG2 Fiske og fangst. I denne forbindelse er det interessant at utdanningsdirektør Vegard Iversen i Trøndelag fylkeskommune uttaler at det skal vurderes å øke antall studieplasser på linja ut over de 15 som er i dag, og at dette skal behandles i hovedutvalg for utdanning i fylkeskommunen i november.

Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya Venstre,

Arild Jan Holmen,

leder.