Fôring av hjort

Hitra Utmarksråd fattet i sak 4/18 – Søknad om dispensasjon for å legge ut fôr til hjorten:

«Hitra Utmarksråd anbefaler Hitra kommune å søke om dispensasjon fra foringsforbudet. Dette med bakgrunn i at den smittsomme varianten av CWD er begrenset til å gjelde i Nordfjella, og den sporadiske varianten er vurdert til ikke å være smittsom.»

Det er Mattilsynet som har nedlagt generelt foringsforbud på grunn av smittefare for «skrantesjuke».

Det er ingen faglige argumenter for å fôre hjort i jaktperioden, unntatt i særlige tilfeller hvor det kan bli is og/eller skare som hindrer dyra fra å beite. Erfaringsmessig forekommer slike forhold svært sjelden på Hitra i jakttida. I slike sjeldne tilfeller kan det iverksettes tiltak i samråd med overordnede myndigheter.

Jeg har vært i kontakt med Mattilsynet og Miljødirektoratet, og begge instanser sier at det ikke er saklige grunner for å fôre på høsten under normale værforhold.

Da har det kun en hensikt å fore hjort i jaktperioden, nemlig å trekke til seg dyr og skyte dem på fôringsplassen.

Dette er ulovlig, og svært usympatisk i forhold til naboer som ikke fôrer. På senhøsten, når det naturlige beitegrunnlaget begynner å bli magert, vil dyra trekke mot fôringsplassene og ut av terreng som ikke fôrer.

Fôringen opphører ofte når jakta er slutt, og dette vil kunne være skadelig for dyras fordøyelsessystem som har vent seg til «kunstig føde» og må gå over på naturens magre kost.

Dyra er fra naturens side slik utrustet at de skal klare seg under normale vinterforhold.

Videre kan det på slike fôringsplasser bli en opphoping av parasitter, som kan være skadelig for dyra.

Jeg har over år vært rundt på Hitra og sett på flere fôringsplasser. Nesten uten unntak er det i umiddelbar nærhet et skjul for skytter, så det er åpenbart hvilken hensikt fôringen har.

Jeg har også observert fôring i forbudsperioden, da ikke som hel rundball, men fôret har vært strødd fint utover.

Jeg har tidligere tatt opp spørsmålet om generelt fôringsforbud i Hitra kommune på møte i Hitra Utmarksråd. De fleste så i bordet, og det ble ikke fattet vedtak om fôringsforbud med den begrunnelse at det ikke var ulovlig å fôre. Det ble sågar hevdet at det var positivt med fôring og skyting på rundball.

I planverk, som «Forvaltningsplan for hjortevilt», vil det være mulig å sette strengere vilkår enn gjeldende lovverk, hvis det kan begrunnes og være hensiktsmessig for forvaltningen. Etter mitt skjønn burde begrunnelsen i dette tilfellet være uproblematisk.

Det kan gjøres unntak når vær- og klimaforhold tilsier at det er nødvendig med fôring.

Jeg ser ikke bort fra at enkelte finner det opportunt å fôre i vinnings hensikt selv om det er, og forblir, foringsforbud.

Jeg synes det er skuffende at samlet styre i Hitra Utmarksråd ønsker å bidra til at denne ulovlige geskjeften kan fortsette under dekke av at det er lovlig å fôre.

At utmarksrådet styre ønsker dispensasjon fra et generelt forbud mot fôring, er oppsiktsvekkende, når det av faglige grunner ikke kan argumenteres for at det er nødvendig.

Utmarksrådet fremmer heller ikke i overnevnte sak argumenter for at det er nødvendig med fôring. Utmarksrådets hovedoppgave bør være å gi Hitra kommune gode faglige råd og innspill i forvaltningen av hjorteviltet, og ikke fremme tiltak som kan stimulere til ulovligheter.

Hvis Hitra Utmarksråd ikke revurderer denne saken, håper jeg at dette punktet vies oppmerksomhet når Hitra kommunestyre skal behandle «Forvaltningsplan for hjortevilt».

Vi kan ikke være bekjent av at slike ulovligheter er akseptert i en av Norges største og mest kjente hjortekommuner. Det vil være en litt for stor «ripe i lakken», og jeg håper at Hitra kommune som ansvarlig viltforvaltningsmyndighet stopper dette initiativet.

Fillan, 11.03.2018

Arnfinn Storø

Les flere innlegg på våre debattsider hitra-frøya.no/meninger