Politikk er prioritering av felles begrensede skattemidler som skal sørge for gode helse- og omsorgstjenester, barnehager, veier, skole-, kultur-, idrett og transport tilbud i kommunen vår.

Norge har hatt et fortrinn der vi har hatt tillit til hverandre, kvinner er i arbeid og relativt små økonomiske forskjeller sammenlignet med andre land. Norges velstand er basert på gode naturressurser med vannkraft og olje, prosess og teknisk industri, skipsfart, fiske og fiskeoppdrett.

Oljen er begrenset og vi må trappe ned utvinninga slik at det blir noe olje igjen til neste generasjoner for produksjon av essensielle produkter. Miljøet på land, i lufta og på havet må vernes. Klimaendringer kan ikke angripes med å bygge ned naturen med enda flere vindkraftverk og Rødt har i sin energimelding vist at vi kan møte økende strømbehov uten å rasere havet og naturen.

Norge har i dag for få helsefagarbeidere og lærere og kommunene kappes om å tiltrekke seg denne arbeidskraften. Frøya trenger at alle de tre åra i studiespesialisering på videregående skole tilbys lokalt. Å måtte pendle flere timer siste skoleår gjør at mange elever dropper linja som kreves for å ta høyere utdanning.

Vi har nå dyrtid med høyere priser på mat, strøm, transport og boutgifter. Høye matpriser gjør et større innhogg i økonomien til en familie med lav inntekt (23 prosent) enn hos en familie med høy inntekt (7 prosent) og 100.000 husstander i landet står i matkø, men ikke på Frøya selv om flere her sliter med å dekke bordet. Sosialhjelp satsene følger ikke prisstigningen.

Dagens lånerenter setter mange husholdninger hardt på prøve. Ikke alle har velhavende foreldre som kan hjelpe til med huslånet. Forskjellene på inntekter og formue øker og nå lever elleve prosent av befolkningen med 115.000 barn i fattigdom. Dette utenforskapet skader fysisk og psykisk helse.  Dette kan vi gjøre noe med og det har Norge råd til. Derfor kamp mot Forskjells-Norge.

Flere er enslige og somme er ensomme. Vår oppmerksomhet utfordres i økende grad av digitale medier. Dette disponerer for tanker om å ikke strekke til og ville bli borte. Vi mennesker er sosiale dyr og fungerer best når vi kan støtte hverandre og opplever felleskap som fungerer.

Vi har etter 30 år fått en kommunepsykolog som er med å styrke arbeidet med psykisk helse i kommunen og som kan lære oss grep til å takle tanker og følelser.

Frøyas velstand er basert på holdningen - klart vi kan, lakseoppdrett, fiskekasser og transport av fôr og laks. Det er fantastisk hva Frøyværinger har fått til siden jeg kom hit i 1985.

Videre ekspansjoner i lakseoppdrett og bearbeiding av fisk, som ikke omfattes av grunnrente, angis å være stanset grunnet innføring av 25 prosent grunnrenteskatt på oppdrett for bruk av felles havområder, noe som ble fremmet i 2019.  Så prinsippet kom ikke helt som juleaften.

Den gjennomsnittlige driftsmarginen for lakseoppdrett de siste tolv årene blir redusert fra 23 til 17 prosent med den innførte skatten. Det er svært få industribedrifter som har 17 prosent driftsmargin, der gjennomsnittet ligger rundt 11 prosent.

Økonomer ved NHH og Dagens Næringsliv mener lakseskatten er rettferdig og ikke fører til den utropte undergangen for kystindustrien og folket.

Fokus på hva som truer kysten bør heller rettes mot partiene som har et uttalt ønske om havvind som ikke bare truer fiskeriene og havmiljøet, men Norges økonomi med nærmest grenseløse subsidier for 30 GW kraftkapasitet. Om det blåser stiv kuling på sjøen fire dager i uka blir det det samme som Norge årlig produserer av strøm - 160 TWh- og mye av dette har Støre lovet til EU før det ble behandla i Stortinget.

Vår velstand kan ikke vokse inn i himmelen. Jorda kneler allerede under vårt fotavtrykk. Sol- og vindkraft vil ikke kunne erstatte dagens forbruk av fossil energi og Frøya bør som flere andre kommuner se på muligheten for en liten modulær kjernekraftreaktor på 200 MW til å levere stabil energi til naturvennlig industrisatsing. Dette vil kunne være på plass den dagen vindturbinene er utrangert og skal tas ned om femten til tjue år.

Rødt Frøya vil fortsatt jobbe for god dekning i pleie og omsorg, tannhelse inkludert i helsetjenestene, oppbemanning i skolen, gratis SFO og skolemat, bedre kollektive rutetilbud, kommunal boligbygging, kultur og fritidstilbud, prosjekt med sekstimersdag for småbarnsforeldre og bevaring av myr og dyrkamark.

Rødt Frøya håper på fornyet tillit for Dordi Hammer og at vi får med unge førstereis Sigurd Vie i kommunestyret de neste fire år.

Steven Crozier, avtroppende 2. representant for Rødt Frøya, bestefar og pensjonist.