I henhold til Reglement skal rådet behandle alle saker som gjelder de eldres levekår i kommunen, og er et rådgivende organ for kommunen.

Dette gjelder bl.a. reguleringsplaner, årsbudsjett og økonomiplan/handlingsplan.

I siste møte i Eldres råd ble det gitt høringsuttalelse til Reguleringsplan for Fillan sentrum vest -  offentlige områder.

Viktige punkter i uttalelsen er bl.a.:

-  Universell utforming og tilgjengelighet må være et viktig mål

-  Trafikksikkerhet i sentrumsområdet må tillegges stor betydning, og i tillegg til markering av gangfelt, bør det også etableres trafikklys ved overgang av fylkesvei 714 gjennom Fillan.

Det bør legges til rette for gangbru.

-  Bedre trafikksikkerhet og tilgjengelighet for fotgjengere og de som må bruke tekniske hjelpemidler / kjøretøy til forflytning av seg selv, må vektlegges.

-  Betydelig behov for økt kapasitet innen Helse og Omsorg og med fokus på kvalitet må hensyntas.

-  Muligheter for  videre utbygging av boliger i tilknytning til Blåfjell bør vurderes, og også andre områder for "Omsorgsboliger" med offentlige og private service- og tjenestefunksjoner.

-  God sosial infrastruktur som kan forebygge ensomhet og være helse-

fremmende bør tillegges vekt.

For videre plan- og utviklingsarbeid , vil Eldres råd gjerne bli invitert med i viktige planprosesser, som vil ha betydning for eldre innbyggere i kommunen .

Egil Hestnes

Leder i Eldres råd