Det er Ken Atle Kjerringvåg på Dolmøya som søker om tillatelse til grensejustering, bruksendring, utfylling i sjø, masseuttak og oppføring av næringsbygg på eiendommen gnr 19, bnr 129 og 69.

Han står bak Kjerringvåg Båt & Motor som ble etablert i 2004. Firmaet har spesialisert seg på motorreparasjoner.

Området ligger delvis innenfor reguleringsplanen for Kjerringvåg Havn og delvis innenfor kommuneplanens arealdel.  I tillegg ligger tiltakene innenfor 30 meter fra sjø. De fleste av tiltakene er derfor i konflikt med plan- og bygningsloven. Med bakgrunn i dette ble søknaden behandlet som en dispensasjon fra kommuneplanens arealdel,

Fikk avslag

I slutten av august valgte administrasjonen å avslå søknaden.

Avslaget begrunnes bl.a. med at hensynet bak reguleringsplanen for Kjerringvåg Havn, kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens blir vesentlig tilsidesatt ved å innvilge en slik søknad om dispensasjon.

Administrasjonen mener det heller ikke foreligger klar overvekt av hensyn som taler for å kunne innvilge den omsøkte dispensasjonen.

Klager

Ken Atle Kjerringvåg har klaget på vedtaket, og ber om at saken skal behandles politisk.  I klagen nevner Kjerringvåg at han ønsker å utvide sin bedrift slik at han på sikt kan leve av eget foretak.

- Om alt går som planlagt vil dette skape flere arbeidsplasser på Kjerringvåg, noe som iallfall jeg ser på som positivt for lokalmiljøet, skriver Kjerringvåg i klagen.

Han viser til at han er blitt anbefalt å se seg om etter en eiendom i et allerede regulert område.

- Dette er per i dag ikke et alternativ av flere årsaker, og jeg føler sterkt for å drive mitt foretak på akkurat denne eiendommen slik min far, bestefar og oldefar har gjort før meg, forklarer Kjerringvåg.

- Ingen nye momenter

Administrasjonen i Hitra kommune viser i sin vurdering av klagen til at det kreves reguleringsplan for større tiltak der det er behov for en mer detaljert planavklaring.

- Dersom man ønsker å gjennomføre en endring som omsøkt må dette eventuelt gjennomføres som en endring i gjeldene reguleringsplan for området. Dette også med bakgrunn i skjellsandforekomst som er klassifisert til kategori «svært viktig» i sjøen, og at konsekvensene av påvirkning på denne forekomsten også bør utredes som en del av en reguleringsprosess, påpeker kommunen som mener klagen ikke tilfører nye momenter i saken.

Administrasjonen mener derfor det ikke grunnlag for å endre syn i saken, og anbefaler at klagen ikke tas til følge.

Klagen skal behandles i teknisk komite 20. september.