Som siste offentlige instans har Mattilsynet nå sagt sitt om Salmars søknad om å etablere lakseoppdrett ved Salatskjæra utenfor Mausund.

Mattilsynet finner lokaliteten godt egnet til en biomasse på 6240 tonn.

De finner lokaliteten miljømessig forsvarlig:

«De miljømessige forhold er vurdert ut fra tilgjengelig kunnskap og registreringer i området (...) vi finner ikke grunnlag for å avslå søknaden ut fra hensynet til det biologiske mangfoldet, økologiske effekter eller naturmiljø for øvrig»

Luseproblematikk

Men mattilsynets godkjenning har en betingelse. Det vises til at mattilsynet har økt fokus på lakselus, og at det er varslet og fattet mange tiltak angående overskridelse av lusegrensa sommer/ høst 2014. I Hitra/ Frøya-regionen er det ikke trukket inn lokaliteter pga av for mye lus, men mattilsynet har en restriktiv hodlning til utvidelser/ nyetableringer hos selskaper som har hatt dårlig beredskap i forhold til lus.

Salmar farming AS sine lokaliteter i øyregionen hadde i 2014 31 uker da de var over lusegrensa. Derfor var mattilsynet i utgangspunktet negativ til etablering av Salatskjæra uten inntrekking av annen biomasse. I møte med mattilsynet har Salmar selv foreslått å trekke inn sin lokalitet Gjelsøya ved Vest-Hitra.

- Positivt for både oppdrettsfisk og villfisk

«Det ble påpekt at Gjelsøya er en dårligere lokalitet med tanke på velferden til oppdrettsfisken. Gjelsøya ligger i tillegg vest for Hitra, i et område som er viktig for villfisk, særlig et viktig område for sjø-ørret. Mattilsynet er positive til dette tiltaket, som vil gi en gunstigere situasjon både for oppdrettsfisk og villfisk. Mattilsynet vil derfor gi tillatelse til etablering av ny lokalitet Salatskjæra, på vilkår om at lokalitet 24196 Gjelsøya trekkes inn før Salatskjæra tas i bruk», står det i begrunnelsen for mattilsynets vedtak.

Det er nå Sør-Trøndelag fylkeskommune som skal gjøre endelig vedtak etter akvakulturloven om Salmar får etablere seg på lokaliteten.

Frøya kommune og fiskeridirektoratet har i sin uttalelse anbefalt at det ikke gis tillatelse til oppdrett på lokaliteten, mens fylkesmannen har levert to uttalelser, hvor man ut fra forurensningsloven sier ja til lokaliteten, men i forhold til naturmangfoldsloven sier nei.