Spår formidabel prisvekst for oppdrettsbransjen VG: Fiskere advarer mot lakselusgift som de mener dreper reker Unngikk tvangsbot - Akutt situasjon hvor vi ikke kunne nødslakteplussutgave Salmar: - Overrasket at de går ut i meida uten å høre med oss Vurderer å anmelde Salmar for brudd på forurensningsloven Etter å ha fått sterk kritikk fra Mattilsynet, vil nå miljørnverndirektøren hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, vurdere å anmelde oppdrettsselskapet for bruken av formalin. - Svært overraskende av Fylkesmannen, svarer Salmar. Vurderer å anmelde Salmar for brudd på forurensningsloven - Situasjonen er urovekkende

Denne gangen er det snakk om syv anlegg på Nordmøre.

Lerøy Midt har tre av de sju anleggene. Hogsnes (Bremsnes) i Averøy med 2.500 og 2.300 tonn fisk, og Endresetbukta i Kristiansund med 4.100 tonn fisk.

Salmar har fått beskjed om å slakte eller destruere 3.500 tonn fisk ved Reiråklakken, 2.700 tonn ved Fjordprakken og 3.600 tonn ved Solværet på Smøl. I tillegg til 3.300 tonn ved Storskjæret i Aure.

Til sammen 22.000 tonn. Tallene er basert på innmeldt biomasse i månedsskiftet august/september, ifølge Mattilsynet.

Tidens krav skriver videre at lokalitetene har vært en smittekilde for andre oppdrettslokaliteter og for viltlevende laksefisk og sjøørret i en lang periode. Derfor kritiseres oppdretterne for å ikke ha tatt initiativ for utslaktning tidligere for å hindre smittespredning til viltfisk og andre anlegg. Mattilsynet ser svært alvorlig på saken og spesialinspektør og vetrinær Aud Skrudland forteller at den dramatiske lusesituasjonen gjør at de må ta i bruk kraftfulle tiltak.

Frist til å svare denne uken

Oppdrettsselskapene har fått frist ut denne uka med å komme med nye opplysninger som kan endre Mattilsynets forhåndsvarsel om utslakting eller destruksjon.

Mattilsynet vil fortløpende sende ut slaktepålegg med varsel om døgnmulkt hvis ikke de klarer å gjennomføre slaktingen innen en gitt frist. Fordi det er urealistisk å få slaktet så store mengder med laks, vil fristen være på rundt en måned med noen variasjoner, skriver Tidens Krav.

- Ville uansett vært utslaktet

Salmars adminstrerendedirektør Leif Inge Norhammer, forteller at selskapet uannsett skulle slakte fisken.

- Vi synes det er bra at Mattilsynet har skjerpet tilsynet med næringen, men for egen del klarer vi ikke helt å ta kritikken innover oss. Vi var kommet godt i gang med slakting i henhold til slakteplaner før Mattilsynet kom med sine vedtak. Det er vesentlig mindre fisk på lokalitetene nå enn det som oppgis i Tidens Krav og på ilaks, og 3 av 4 lokaliteter ville uansett vært utslaktet innenfor de frister som Mattilsynet har satt – ut ifra egne vurderinger. Når det gjelder den siste lokaliteten vil slaktevekten bli noe lavere enn opprinnelig planlagt. Konsekvenser for våre totale slaktevolum, vil vi komme tilbake til ifm kvartalsrapporten for tredje kvartal, som legges frem 12. november, skriver Nordhammer til lokalavisa Hitra-Frøya.

- Hva mener du de korrekte tallene skal være?

- De eksakte tallene er vel ikke viktig her – de flytter på seg hele tiden i takt med at det slaktes - poenget er at de er vesentlig mindre.

- Hva tenker du om at Mattilsynet mener dere kunne behandlet laksen tidligere?

- Lusa kommer og går og behandling iverksettes gjerne før grensen overskrides. Vet ikke helt hva Mattilsynet mener med «tidligere».

Hitra-Frøya har også prøvd å fått kontakt med Lerøy Midt uten hell, så langt.