Forvaltningsutvalget i Frøya kommune skal onsdag si sitt om søknaden fra Salmar om ny oppdrettslokalitet ved Salatskjæra, nordvest for Mausund. Administrasjonen foreslår at kommunen fraråder en slik tillatelse. Både Frøya og Mausund fiskarlag har kommet med protest på at dette området tas i bruk til oppdrett.

Dette skriver Frøya Fiskarlag:

«Frøya fiskarlag går i mot at det blir etablert en ny lokalitet i et område som er benyttet av hjemfiskerne i fbm krabbe- torsk/hyse fiske. Området er et oppvekstområde for kysttorsk og det driftes linefiske etter hyse og andre arter der. I tillegg så er det et rikt område når det gjelder krabbe. Ved en eventuell etablering av lokalitet i område så får 2 hjemfiskere som drifter krabbe sine fiskefelt ødelagt.

Frøya fiskarlag stiller seg undrende til søkers kunnskap om dagens bruk av området. Frøya fiskarlag er ikke i mot nye lokaliteter av oppdrett i kommunen. Men når noen av de beste fiskeplassene forsvinner foran øynene på våre hjemfiskere, da må det være lov å ta til motmæle. Etter vårt syn så har Frøya kommune et vist ansvar når det gjelder arealbruken til sjøs.»

Uttalelsen fra Mausund Fiskarlag er minst like kraftig:

«Mausund fiskarlag har behandlet denne saken på styremøte 20.07.2014 og vil på det sterkeste protestere på denne lokaliteten. Dette er en viktig oppvekstplass for kysttorsk og en veldig viktig plass for krabbefiske.Mausund fiskarlag har sett på Salmars søknad og vi synes deres uttalelser om bruken av området er særs mangelfull. De skriver at de ikke kjenner til noe bruk av dette området og dette er særs skremmende uttalelser fra dem.

Mausund fiskarlag mener Frøya kommune må bestemme seg for om de ønsker at tradisjonelt fiske fortsatt skal være en næringsvei i vår kommune. Mausund Fiskarlag mener at grensen for antall annlegg oppdrett i vårt område allerede er overskredet, og ei ny etablering i dette området vil være den endelige spikeren i kista for oss kystfiskere.»

Frøya kommune er kun høringspart i slike lokalitetssaker. Det er fylkeskommunen som har avgjørelsesmyndighet.