Nei til nytt våningshus og gjenoppbygging av brygge

Nyheter

Kencha Eiendom har fått avslag på søknad om en rekke tiltak på Bjørnaneset på Dolmøya. Administrasjonen i Hitra kommune sa nei til å gi dispensasjon til gjennoppbygging av ei brygge, flytting av nausttomt og utlegging av flytekai. Avslaget begrunnes med at hensynet til kommunens arealplan og strandsoneloven vil bli vesentlig tilsidesatt ved en tillatelse.

Saken ble påklaget, og teknisk komite behandlet klagen i siste møte. Politikerne fant ikke at klagen tilførte saken nye momenter av vesentlig betydning, og saken går nå til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Samme eier har også klaget på et avslag om å fradele en parsell og bygge nytt våningshus. Også i denne saken støtter teknisk komite avslaget gjort av administrasjonen. Denne saken sendes også til fylkesmannen for endelig avgjørelse