Får ny vurdering om flytebrygge

Nyheter

Brit Sæther Bernhardsen søker om ettergodkjenning av flytebrygge på eiendom ved Laksåvika.

Administrasjonen i Hitra kommune har sagt nei, med henvisning til blant annet omsøkte flytebrygge bidrar til privatisering av strandsonen, samt at den er i strid med intensjonen om etablering av fellesanlegg innenfor planområdet.

Avslaget ble påklaget, og klagen behandlet i siste møte i teknisk komite. Her ønsket politikerne å høre på klageargumentene, blant annet at det ikke er gjennomførtbart med noe fellesanlegg i Melkvika, som er utpekt til dette i reguleringsplanen for området.

"Komiteen merker seg at tross godkjent fellesanlegg/flytebrygge har lite skjedd ift. realisering av dette i Melkvika. Det godkjente fellesanlegget ligger dessuten værhardt til og omsøkte flytebrygge kan være et bedre alternativ til fellesanlegg for området? Det avdekkes også en viss uenighet mellom oppsitterne innenfor planen som gjør det vanskelig å finne omforente løsninger," står det i komiteens uttalelse.

De kan imidlertidg ikke gjøre noe endelig vedtak om å tillate flyetbrygga, før saken har vært til høring hos sektormyndighetene.