Vil mer enn doble produksjonen av laks i Froan

Salmar-anlegg i Froan  Foto: Trond Hammervik

Nyheter

Salmar har søkt om produksjonsøkning på begge de to oppdrettslokalitetene som tidligere lå innenfor naturvernområdet i Froan.

Det er gjort grenseendringer av verneområdet, slik at disse lokalitetene ikke lenger omfattes av vernebestemmelsene, og kan være permanente oppdrettslokaliteter.

Salmar søker om å øke produksjonen på Hallarøya fra 2340 tonn til 5460 tonn, og Sørøyflessa fra 1560 tonn til 4680 tonn. Dette vil bety en lakseproduksjon på to og en halv gang mer enn de har lov til i dag. Salmar poengterer i sin søknad at dette ikke vil bety noen økning i selskapets totale produksjon, men en forflytning mellom lokaliteter.

Naturvernforbundet har levert uttalelse hvor de anbefales at det sies nei til produksjonsøkning i Froan. De viser til at fortøyningene kommer inn i verneområdet, at det vil gi økt forurensning i sårbare områder, og at Froan har bestander av sjøfugl og sel som er i nedgang.

Forvaltningsutvalget i Frøya går i sin uttalelse inn for at Salmar får innvilget økt produksjon, men ber om at Naturvernforbundets uttalelse vurderes i den videre behandlingen. Kommunen ber forvaltningsmyndighetene vurdere om utvidelsen vil ha en belastning på Froan naturresservat.

Frøya og Hitra fiskarlag har ingen innvendinger til søknaden.