Fra oppdrettsbygg til økoturisme

Faksimile fra søknaden 

Nyheter

Ola Flyum har søkt om å få omdisponere ei brygge på Lomsøya ved Sula. Dette er landanlegget til det forlengst nedlagte oppdrettsselskapet Sjøfisk AS.

Flyum søker om å etablere et bærekraftig overnattingssted basert på prinsippene for økoturisme, og viser til at det ikke planlegges andre inngrep i naturen enn de som allerede er gjort med kai og bygg.

Siden anlegget ligger i et LNF-område og i strandsonen søkes det om dispensasjon. Både fylkesmannen og fylkeskommunen har gitt høringsuttalelse, og stiller seg positive til at det gis dispensasjon.