Bredbånd og sentrumspark - slik foreslår rådmannen å bruke havbrukspengene

Rådmann Laila Eide Hjertø. 

Nyheter

Hitra kommune fikk 61,5 millioner kroner fra havbruksfondet, som sin andel av det oppdrettsnæringen betalte til Staten for nye oppdrettskonsesjoner.


 

Det er allerede budsjettert med å bruke 25,6 millioner kroner i 2018 og 2019. De resterende 35,9 millioner kroner har formannskapet bedt rådmannen komme med et forslag til hvordan de skal brukes.


 

Til kommende formannskapsmøte har rådmannen lagt frem forslag til å bruke til sammen 24,43 millioner kroner til 15 ulike formål:

1. UTVIKLING AV LOKAL TVERRFAGLIG LÆREPLAN FOR SKOLENE PÅ HITRA

Gjennom kommunens satsning på utvikling av «Hitraskolen» ønsker kommunen en felles satsning på arbeid med fagfornyelsen gjennom blant annet tverrfaglig tema, bruk av lokalmiljøet og arbeid med grunnleggende ferdigheter. Hitra kommune ønsker gjennom dette arbeidet å etablere et prosjekt for å utvikle en lokal tverrfaglig læreplan for «Hitraskolen» som gjelder for alle fag og trinn. Arbeidet vil bl.a. involvere ulike deler av lokalmiljøet, grunnskolene, Guri Kunna vgs, Ungt Entreprenørskap, Grønt flagg, Hitra næringsforening og privat næringsliv.

Det skal jobbes med praktiske og varierte undervisningsopplegg som er i samsvar med gjeldende planer, fagovergripende, utforskende, grunnleggende ferdigheter, respekt for menneskeverd og naturen. Undervisningen skal foregå i godt utstyrte spesialrom på skolen, i videregående skole og i samarbeid med lokalmiljøet og lokalt næringsliv.

Prosjektet startet opp 01.08.18 i håp om å :fa tildelt statlige skjønnsmidler. Dette har man fått nei på og står i fare for å måtte avvikle et prosjekt man vet virker i kommuner som har jobbet strukturert med dette. Prosjektet skal avsluttes når læreplanen er innarbeidet.

Avsetning til driftsfond tverrfaglig læreplan - kr 650.000.


2. DIGITALISERINGSSTRATEGI FOR BARNEHAGENE OG GRUNNSKOLENE I HITRA KOMMUNE

Med utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen og rammeplanen for barnehagen, er det etablert en felles lokal digitaliseringsstrategi for oppvekstsektoren. Denne er behandlet og godkjent i oppvekstkomiteen. Strategien skal bidra til at barnehagetilbudet og grunnopplæringen i kommunen er oppdatert og fremtidsretta. Hovedmålene for strategien er at elevene skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. Like viktig er det at IKT utnyttes godt i organisering og gjennomføring av opplæringen for å øke elevenes læringsutbytte. Det er hensynet til barns utvikling og elevenes læring som må ligge til grunn for digitaliseringen og ikke omvendt. Elevene som går ut av grunnskolen skal ha gode ferdigheter og kompetanse i alle de grunnleggende ferdighetene, derfor legger strategien hele læringsløpet til grunn, fra barnehage til videregående opplæring.

Hensikten med strategien er at den skal bidra til at barnehagen og skolen utnytter digitale hjelpemidler bedre og ruster barn og unge for framtida. Dette fordrer behov for stadig mer spesialisert og generell IKT-kompetanse i oppvekstsektoren.

Avsetning til driftsfond digitaliseringsstrategi oppvekst - kr 1.500.000.


LOKAL STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

«Hitraskoien» har allerede startet sin satsning innenfor språk, lesing og skriving og begynner å ane resultatene. Dette er gjort ved bruk av rest på fond. Man har sterkt behov for å videreføre denne satsningen, men fondet er oppbrukt.

Det er behov for å avsette en fagressurs for å koordinere og lede fagnettverket og arbeidet med språkløypa i regi Undervisningsdirektoratet, både på barnehageområdet og skoleområdet. Til sammen ca. 60% stillingsressurs. Bokbussen ble i :fjorårets budsjett lagt ned, men vil være en stor bidragsyter til arbeidet med strategien og bør tilgodeses med de ca. kr 80.000 som mangler.

Avsetning til driftsfond strategi for språk, lesing, skriving - kr 530.000.


4. STYRKING A V FILLAN BARNEHAGE

Det er ca. 50% flerspråklige barn ved Fillan barnehage. Det gjøres et godt arbeid i barnehagen allerede, men det er ønske om 50% fagarbeiderstilling fra 01.01.2019 for å styrke arbeidet som allerede gjøres i barnehagen. Ved stor andel flerspråklige barn er det også stor andel flerspråklige foreldre. Dette i seg selv er en utfordring som krever større ressurser enn ved lavere andel.

Driftsfond flerspråklige Fillan barnehage - kr 255.000.


5. ETABLERING AV BARN- OG FAMILIETJENESTE OG SLT-KOORDINATOR

I løpet av det siste året har kommunen etablert to nye samhandlingsarena for tverrfaglige og forebyggende arbeid for barn og unge, Forum oppvekst og arbeidsgruppe for forumet. Arbeidet ledes pr. i dag av de respektive kommunalsjefene, noe som er en unødvendig belastning på en ellers presset administrasjon. Samarbeidet er nå godt forankret hos alle som har et ansvar for det forebyggende og tverrfaglige arbeidet for barn, unge og deres familier i Hitra kommune. For å etablere en enda bedre praksis ser rådmannen at det er behov for å formalisere samarbeidet på en bedre måte og at etablering av en egen Barn- og familietjeneste er veien å gå. Rådmannen ønsker også å se etablering av SL T-koordinator i sammenheng med etablering av Barn- og familietjenesten.

Rådmannen foreslår derfor å sette av midler til en prosjektstilling over to år som kan bidra til etablering av en Barn- og familietjeneste, samt koordinere SLT-funksjonen i kommunen.

Driftsfond barn- og familietjeneste -kr 1.500.000


6. VELFERDSTEKNOLOGI OMSORG

Hitra kommune samarbeider med Stjørdal kommune om innkjøp på feltet. Vi har imidlertid stort behov for å arbeide i egen organisasjon med implementering av ny teknologi. Velfersteknologi vil i fremtiden motvirke økt bemanning innenfor omsorgsfeltet.

Driftsfond velferdsteknologi omsorg -kr 1.000.000.


7. KOMPETANSEHEVING EGNE ANSATTE

Det er behov for å fortsette bygging av kompetanse blant egne ansatte. Dette er en utvikling som aldri stanser. De minste enhetene forventes åta hånd om dette innenfor egne driftsbudsjetter. Vi har imidlertid store enheter innenfor oppvekst og omsorg som vil ha behov for løft i forhold til å henge med i utviklingen. Det er viktig at våre ansatte får ta del i utviklingen og ikke blir hengende etter. Spesielt viktig er det å få innarbeidet forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap vi ikke besitter fra før. Gode strategier på dette vil bidra til at vi blir en attraktiv arbeidsgiver.

Her er det ikke snakk om å utdanne en og en, men å gi alle innenfor et fagområde samme kunnskap ved hjelp av studieturer og innleie av foredragsholdere/kursholdere. Da har man bedre forutsetninger for å jobbe med temaene i ettertid og kan få mer ut av hver krone.

Driftsfond for kompetanseheving-kr 1.000.000.


8. VEDLIKEHOLD VEGER, PARKER, GATER, BYGG OG ANLEGG

Hitra kommune har mange renoverte bygg og anlegg, men også en del anlegg som begynner å nå maksimal levetid. Vi opplever ukentlige «brannslokkinger» på grunn av utstyr og anlegg som har nådd sin makstid. Spesielt gjelder dette helsetunet, svømmehallen, Øytun og eldre deler i noen skoler. Så lenge vi ikke har klart å fullføre FDV-dokumenteringen tilfredsstillende vil dette bli ad-hoc saken som ikke er budsjettert. Vi vil på sikt få en bedre struktur på dette, forhåpentligvis i løpet av 2019.

Innimellom skjer det også store skader i vegnettet, forårsaket av vær og vind. Dette krever også ekstraordinært vedlikehold. Vintervedlikeholdet slår også til med ekstraordinære utgifter fra tid til annen.

Utsmykningen av Fillan sentrum trenger en standardheving. For å få til dette må man gjøre noen investeringer.

Vedlikeholdsfond -kr 2.500.000.


9. VEG OG STI TIL ELDSFJELLET

Det er planlagt Møllestue nedenfor vindmølleparken på Eldsfjellet. Dette vil være et godt utgangspunkt for besøk og formidling av både ren energi og Ramsarområdet Havmyran. Deler av kostnadene dekkes av tilskudd fra Fosen Vind, men dette dekker ikke alle kostnader med veg og sti. Det er usikkert hva kostnadene her vil beløpe seg til, men det er viktig å :fa dette til på en god måte.

Investeringsfond veg og sti til Eldsfjellet - kr 2.500.000.


10. SENTRUMSPARKEN FILLAN

Formannskapet har behandlet prosjektet Sentrumspark i Fillan. Dette har en kostnadsberegning på ca. kr 5 mill. Det er søkt departementet om tilskudd til 50% av prosjektet. Dersom man f°ar dette vil behovet for finansiering være kr 2,5 mill. Det er i tidligere saker bevilget til sammen 2,3 mill. til prosjektet. Dersom man ikke oppnår tilskudd på 50% fra departementet må man vurdere å ta ned ambisjonene i prosjektet. Administrasjonen mener dette i så fall vil redusere attraktiviteten. Det bør settes av en sikkerhetsmargin til dette prosjektet slik at man :far realisert mest mulig av planene

Investeringsfond sentrumsparken - kr 1.500.000.


11. TRIVSELSTILTAK GRENDER

Det er stor frivillig innsats i Hitra, men det meste av anleggene som gjelder idrett og aktiviteter bygges i Fillan. Årsaken kan være mangel på ildsjeler, eller mangel på midler. Man starter i disse dager opp å lage plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Her bør det knyttes penger til som kan fungere som motivasjonsfaktor for tiltak i grendene. Dersom man :far disse inn i planen kan man også søke tippemidler på prosjektene og :fa mere ut av hver kommunale krone.

Fond for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv i grendene - kr 1.000.000.


12. INFRASTRUKTUR MOBIL OG BREDBÅND

Hitra kommune ligger i «den digitale blautmyra» når det gjelder mobil og bredbåndsdekning. Denne type infrastruktur er svært viktig for den menige mann og kvinne, men ikke minst for våre utdanningsinstitusjoner, kommunale tjenester og næringslivet. Det var også stor enighet under kommunes møte med næringslivet om at dette bør være et prioritert satsningsområde. Det er allerede bevilget kr 2 mill. til et prosjekt fra Sandstad via Tranvikan til Fillan i samarbeid med Sodvin. Det skal lages en helhetlig plan som vil ta for seg prioriteringene. Tildeling av statlige midler betinger at 25% av prosjektkostnadene dekkes av kommunen eller andre lokale aktører. Det bør settes av midler til å kunne bidra inn i flere prosjekt.

Investeringsfond infrastruktur mobil og bredbånd - kr 4.000.000.


13. FERGE HITRA - AURE

Det er bred støtte fra regionens næringsliv om at ferge Hitra - Aure er et viktig samferdselstiltak for å styrke næringslivets konkurransekraft for fremtiden. De store næringsaktørene operer som kjent i både Smøla, Aure og Averøy kommuner, og har et betydelig transportbehov for både utstyr og personell til og fra Nordmøre.

I tillegg er sårbarheten for øyregionen stor i og med Hitratunnelen som risikerer stenging i lang tid ved en omfattende ulykke. Investeringsfond ferge Hitra -Aure-kr 7.000.000.


14. SØPPELRYDDING

Hitra kommune har gjort en fin innsats for søppelrydding i strandsonen i løpet av de siste 2 årene. Det er imidlertid mere enn strender som må ryddes for å få bukt med både plastforsøpling og annen forsøpling i nærmiljøene. Kommunestyret gav i sitt møte 4.10.18 administrasjonen innspill på flere typer aksjoner for å dekke også innlandet av Hitra. Noen av disse aksjonene krever større økonomisk innsats enn det som har vært tilfelle hittil. Det bør derfor settes av midler til flere slike aksjoner i årene som kommer.

Driftsfond søppelrydding -kr 500.000.


15. DISPOSISJONSFOND ULIKE FORMÅL

Kommunens disposisjonsfond for ulike formål er i ferd med å gå tomt. Over dette fondet føres utgifter til «sommerjobb for ungdom», tilskudd til frivilligsentralen og andre vedtak fattet av formannskapet.

Vi er klar over at barnehagetilbudet i Fillan er så å si fullt. I arbeidet med barnehage- og skolebruksplan vil det bli avklart hvilke behov man må dekke på kort og lang sikt. I administrasjonen er det noen tanker om hvordan man kan løse dette med enklest mulige midler. Dette må man utrede nærmere. Det er imidlertid på sin plass åta høyde for at det kan komme utgifter på dette området i nær fremtid.

Ikke disponert sum kr 10.465.000 settes på disposisjonsfond ulike formål.Saken legges frem for formannskapet til drøfting uten forslag til vedtak.