Får bygge vei og fylle ut i sjøen i Knarrlagsundet

faksimile fra saksframlegget 

Nyheter

Øyvind Berge søker om opparbeiding av veg, gangsti og utfylling i sjø på sin tomt i Knarrlagsundet. Alle tiltakene er i samsvar med reguleringsplanen for området. Men på grunn av innskjerpninger i strandsoneloven, må det nå søkes om dispensasjon til sjønære tiltak, når det i reguleringsplanen ikke er satt en byggegrense til sjø. Dispensasjonssøknaden er behandlet i teknisk komite i Hitra, og gikk enstemmig gjennom.