Meninger

- Hvordan kan dette ha skjedd? Hvorfor er vi der vi er i dag?

Nyheter

Mange av dere som er politikere i dag har ikke vært med på beslutninger som ble tatt for så lenge siden som i begynnelsen av århundret, da man åpnet for konsesjonsutredning for vindkraft.

Vi som levde da, delte oss i to leire.

De som ivret for utbygging av ulike grunner:

Motstanderne mot vindkraftutbygging argumenterte også ut fra ulike synsvinkler.

  • De som mente at dette ikke ville lønne seg
  • De som var redde for skade på naturen.
  • De som var redde for den visuelle virkningen.

Informasjonskanalene var fortsatt de tradisjonelle mediene, aviser, radio og TV.

En balansert informasjon til befolkningen var ikke til stede!

Mange av de som kjempet mest innbitt i mot stolte kanskje også på at forvaltningsorganene jobbet med dem!

Direktoratet for Naturforvaltning advarte sterkt mot en slik utbygging på Frøya! (Konfliktområde D!)

Riksantikvaren advarte mot en slik utbygging!

http://www.miljodirektoratet.no/old/dirnat/attachment/2051/oversendelsesbrev%20nve.pdf


HVEM SKULLE FORVALTE DENNE KUNNSKAPEN?

For vår del – først og fremst vår egen kommune!

Vi ser i etterkant at motstanderne stolte for mye på vårt nærmeste forvaltningsorgan!

Politikerne i 2005 fikk et knappest mulig flertall i befolkningen med seg, uten at konfliktene for naturen ble løftet til bevissthet i befolkningen!

Ledende politikere den gangen ivret for vindkraft med alle midler!

Resten kjenner vi, men motstanden økte.

I 2012 hadde motstanden ført til en aksjon som krevde ny folkeavtemning. De samme politikerne avslo, uten diskusjon. De hadde inngått sine avtaler med utbygger!

Nå har vi kommet fram til 2018. Motstanden er større enn noen gang.

Advarslene mot en slik utbygging er større enn noen gang!

Alle premisser er endevendt!

Flere meninger finner du her

I 2012 kom Miljødirektoratets advarsel som en forsterkning og presisering av det som det tidligere Direktoratet for Naturforvaltning hadde gitt i 2005!

«Store konflikter knytter seg til alle tre miljøtemaene. Stort landskapsinngrep som vil endre hele synsinntrykket av Frøya og teknifisere den eneste av fire store øyer/øygrupper i landskapsregionen der det til nå ikke er igangsatt eller gitt konsesjon til vindkraftverk. Stor konflikt ift. et særlig rikt og verdifullt fugleliv med bl.a. unik tetthet av havørn.»

Riksantikvarens bekymring kommer også fram:

«Innenfor planområdet er det registrert 10-11 steinalderlokaliteter. Det er også flere kjente automatisk fredete kulturminner i influensområdet for vindkraftanlegget.»

file:///C:/Users/hgroe/Desktop/Natur%20og%20landskap/VINDKRAFT/ADVARSLER/MILJØDIREKTORATET.pdf

Flere forvaltningsledd må ta ansvar for at dette har gått galt – for lenge, men våre egne politikere har visst om truslene, og de har handlet på tross av dette!


For motstanderne i dag virker dette neste surrealistisk!

I dag sitter vi i den situasjonen at det skal bygges «møller», hver med en totalhøyde på 180 meter!

Frøya blir omskapt, slik Miljødirektoratet advarte mot i 2012!

I tillegg har Fylkesmannen advart mot utbygging på Frøya!


HVORDAN KAN DETTE HA SKJEDD? HVORFOR ER VI DER VI ER I DAG?

Hos politikerne har ikke den generelle, og helt tydelige advarselen fra statens øverste organ gått inn!

De har handlet ut fra egen overbevisning og dette har resultert i en diskusjon om «avbøtende» tiltak – dvs å pynte grisen!

HVORDAN KAN FRØYAS FOLKEVALGTE TRO PÅ AT «AVBØTENDE TILTAK» KAN GJØRE EN AVGJØRENDE FORSKJELL?

180 meters høyde kan ikke «avbøtes»!

Støy kan ikke avbøtes!

Økologiske skader kan aldri «avbøtes» helt!

Store naturinngrep kan ikke avbøtes!

Ødeleggelse av nær-natur og rekreasjonsområde for befolkningen kan ikke avbøtes!

Leveområde for truede arter kan ikke avbøtes fullt ut!


RÅD TIL OSS ALLE!

I den situasjonen vi står i i dag, burde alle forene krefter om dette ene:

Hvordan komme seg ut av denne situasjonen, med æren i behold, og uten svimlende tap?

Jeg mener at kommunen har handlet mot bedre vitende, men de er ikke alene, flere forvaltningsledd har fulgt opp med sine «avbøtende» tiltak, men dette er gjort ut fra kommunens eget ståsted! Kommunen har likevel drevet dette igjennom på et tynt grunnlag, og med lite informasjon fram til befolkningen!

I denne situasjonen ber vi om at planlagt utbygging i 2019 blir forsøkt satt i bero inntil man får sett på mulige løsninger ut av situasjonen!


Alternativet er ikke lystig!


For Nei til vindkraftverk på Frøya

Hans Anton Grønskag