Må i fengsel etter råkjøring i Frøyatunnelen

Nyheter

En tenåring fra Frøya må i fengsel etter at han i desember kjørte gjennom Frøyatunnelen  i  168 km/t, til tross for at høyeste tillatte hastighet her er 80 km/t. 

Siktede avga  en uforbeholden tilståelse da saken var oppe i Fosen tingrett


 

Retten bemerker at føring av bil med en slik hastighet innebærer i seg en særlig risiko .

- Den aktuelle strekningen er sterkt trafikkert, både med vanlige bilister og store tunge vogntog. Skadepotensialet er betydelig. Unge uerfarne førere, spesielt unge menn, og høy fart har ført til mange ulykker og utgjør et stort samfunnsproblem, ikke minst i øyregionen der siktede bor, påpeker tingretten.

I formildende retning legger retten til grunn at siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Retten legger til grunn at grensen mellom betinget og ubetinget fengselsstraff ved hastighetsoverskridelser i 80 -sone går ved 130 km/t. Dommen ble derfor fastsatt til fengsel i 30 dager.


 

Retten viser videre til at en hastighet på 168 km/t tunnelen i seg selv utgjør en særlig risiko, og at skadepotensialet ved en slik hastighet er formidabel. Etter en samlet vurdering bestemte retten  at siktede må klare seg uten førerkort i 29 måneder. Dette var også i samsvar med påtalemyndighetens forslag. 

Etter denne perioden stilles det  krav om full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

Siktede er tidligere verken domfelt eller bøtelagt.