Får bygge tilbygg på hytta

Nyheter

Martin Lein Staveli har fått tillatelse til å bygge et tilbygg til sin fritidsbolig på Småg på Hitra. Tomta ligger i 100-metersbeltet til sjøen og i et landbruk-, natur- og friluftsområde, og tiltaket krever derfor dispensasjon både fra strandsonelov og Hitra kommunes arealplan. Teknisk komite har gitt dispensasjonene med henvisning til at tiltaket ikke påvirker landbruk, natur eller friluftsinteresser, og heller ikke bidrar til ytterligere privatisering av strandsonen.