Statlig plan for vindkraftområdet

Tar avstand fra at den lokale sjølråderetten skal overprøves

Men to representanter mener staten bør gripe inn.

Tone Måsøval (H) mener det er riktig at staten griper inn for å sikre vindkraftutbyggingen 

Nyheter

Trønderenergi har bedt Olje og energidepartementet (OED) om å gripe inn å omgjøre konsesjonen de har på Frøya vindkraftverk til en statlig plan. Dette skjer etter at Frøya kommune har definert at Trønderenergi ikke lenger har dispensasjon fra plan- og bygningsloven til å bygge vindkraftverket. En statlig plan vil frata kommunen planmyndigheten over det aktuelle vindkraftområdet.

Handler om sjølråderetten

I dag var det kalt inn til ekstraordinært kommunestyre hvor bare en sak stod på kartet: Kommunens høringsuttalelse til at det vurderes å innføre statlig plan.


 

 

- For meg handler det om den lokale sjølråderetten. Kommunen har opptrådt ryddig i denne saken, og nå er det slik at slik at Trøndereenergi ikke lenger har dispensasjon, sa ordfører Berit Flåmo.

- Alt for kort frist

I formannskapsmøtet som ble holdt i forkant av kommunestyret, ble uttalelsen om at Frøya kommune ikke vil ha noen statlig plan, spisset ytterligere ut fra rådmannens forslag. Blant annet ble det påpekt at kommunen hadde fått alt for kort frist til å uttale seg.

Men vedtaket om å ta avstand fra statlig plan ble ikke enstemmig i kommunestyret. Tone Måsøval (H) og Gustav Gjevik (Ap) mente det var riktig at staten går inn og sikrer at vindkraftverket blir bygget.

- Vi må handle nå, og nå er det vindkraft som gjelder

Tone Måsøval la fram to hovedmomenter: klimautfordringene og forutsigbarhet for næringslivet.

- Inn i den motstandskampen som har gått, ser jeg at det har kommet en fornektelse av verdenssituasjonen med de klimautfordingene som er, og av at vi skal bidra med vårt. Vi må handle nå, og det er vindkraft som gjelder nå.

Måsøval viste til de problemene verden allerede har på grunn av at klimaet endrer seg, og at man også taper naturmangfold - ikke bare på grunn av at det bygges vindkraftverk, men fordi det ikke gjøres klimatiltak.

- Jeg ser på den aksjonen vi har her som et i-landsproblem, sa hun.

- Trønderenergi fortjener ikke denne snuoperasjonen

Hun tok også opp situasjonen for Trønderenergi.

- Dette handler om en næringsaktør som har konsesjon til å etablere et vindkraftverk. Trønderenergi hadde ikke fortjent den snuoperasjonen som har skjedd på Frøya, sa Tone Måsøval.


 

- Motstandskampen har vært en vekker

Arvid Hammernes (V) sa derimot at vindkraftmotstanden på Frøya har vært en vekker for han.

Arvid Hammernes (V) sa at aksjonene og motstanden på frøya hadde vært en vekker for han.  

 

- Jeg var for vindkraft. Også i den forrige runden handlet det om å redde klima. Men det som har skjedd på Frøya har fått meg til å tenke. Å bygge ut vindkraft er langt fra inngrepsfritt. Jeg har fått øynene opp for at det koster, og at man må se på andre klimatiltak som ikke koster naturen så mye, sa Arvid Hammernes.


 

Slik ble den endelige uttalelsen Frøya kommunestyre sender til Olje- og energidepartementet (vedtatt med 21 mot to stemmer):

Frøya kommune sender følgende uttalelse til Olje- og Energidepartementet:

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet av 23. april 2019, hvor Frøya kommune ble gitt frist til 30. april 2019 for uttalelse til anmodning om statlig plan fra TrønderEnergi Vind AS («TrønderEnergi). Fristen ble senere forlenget til 2. mai 2019.

Det påpekes at en høringsfrist på 1 uke for kommunen er fort kort med hensyn til forsvarlig saksbehandling.

Frøya kommune mener det ikke er grunnlag for å ta anmodningen fra TrønderEnergi til følge.

Innledningsvis ønsker kommunen å påpeke at statlig plan er et drastisk inngrep i det lokale selvstyret. Det vises til at det lokale selvstyret står sentralt i vårt styresett. Kommunen stiller også spørsmål ved hvilke nasjonale interesser som er beskyttelsesverdige ved Frøya vindkraftverk, og som eventuelt kan begrunne bruk av statlig plan.

Det fremgår av forarbeidene at statlig plan for produksjonsanlegg i hovedsak er ment for tilfeller hvor det igangsettes kommunale reguleringsprosesser i strid med gitte konsesjoner for produksjonsanlegget, eller hvor tiltaket er i strid med kommuneplanens arealdel og kommunen ikke ønsker å regulere i samsvar med konsesjonen eller gi dispensasjon.

Frøya kommune har ikke igangsatt reguleringsprosesser i strid med gitt konsesjon eller nektet konsesjon. Tvert imot har kommunen gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel etter søknad fra TrønderEnergis forgjenger Sarepta AS. Denne ble gitt 10. mars 2016, og meddelt 7. april 2016. I de påfølgende år forholdt kommunen seg til at dispensasjon var gitt, og fattet vedtak i samsvar med dette.

Dispensasjonen utløp imidlertid som følge av at TrønderEnergi ikke igangsatte arbeidene innen treårsfristen i pbl. § 21-9. Tiltaket manglet dermed rettslig grunnlag etter plan- og bygningsloven, og når TrønderEnergi likevel varslet at arbeid ville bli iverksatt innebar dette en ulovlighet. Kommunen pliktet da å forfølge forholdet etter pbl. 32-1, og fattet vedtak om pålegg om stans etter pbl. § 32-3.

Videre skal bemerkes at TrønderEnergi ikke har søkt ny dispensasjon, men har valgt å bestride pålegget om stans ved både klage til Fylkesmannen og begjæring om midlertid forføyning til Fosen tingrett. Hovedargumentasjonen er at pbl. § 21-9 ikke gjelder for tiltak med anleggskonsesjon, subsidiært at tiltaket må anses igangsatt innen fristen, samt at kommunens vedtak må gis utsatt iverksettelse som følge av forsinkelse og kostnader på TrønderEnergis hånd. Kommunen mener både at vedtaket er gyldig og at det ikke er grunn for å gi vedtaket utsatt iverksettelse. Det vises i denne forbindelse til vedtaket om stans, samt svar på TrønderEnergis klage til fylkesmannen som følger vedlagt. Som fremgår her, stilles det blant annet spørsmål ved hvorfor TrønderEnergi ikke sørget for raskere fremdrift i prosjektet på et tidligere stadium og hvorvidt de i det hele tatt ville ha avbrutt fristen etter pbl. § 21-9 selv uten protestaksjoner mv.

TrønderEnergi bærer selv risikoen for at prosjektet gjennomføres i henhold til gjeldende arealplaner, herunder at tiltaket må iverksettes innen tre år etter at dispensasjon ble gitt. Det vil skape en uheldig presedensvirkning om kraftutbyggere skal kunne bruke statlig plan som virkemiddel mot en tids- og kostnadsmessig ulempe utbyggeren rettslig sett har påført seg selv.

TrønderEnergi har som nevnt valgt å forfølge kommunens vedtak om pålegg om stans rettslig, herunder hvorvidt den underliggende dispensasjonen er utløpt. Slik situasjonen har blitt, mener Frøya kommune at denne prosessen må få gå sin gang før det i det hele tatt blir aktuelt å vurdere statlig plan.