– Det viktige er hvordan vi bruker tallene videre til konkrete tiltak

Nå kommer en ny Ungdata-undersøkelse.

Ingrid Kristiansen, kommunelege ved Frøya, Sigurd Vie representant for Frøya ungdomsråd, Jeanett Kristoffersen SLT-koordinator og ungdomskontakt og Vibeke Franck Sehm, assisterende rektor ved Guri Kunna orienterer to lokale journalister. 

Nyheter

Ung-data er en undersøkelse blant ungdom som gjennomføres årlig i øyriket både på Hitra og Frøya. Tema ungdommene må svare på er alt fra ensomhet, til rusvaner og hvordan det står til med den psykiske helsen.

Lokalavisa var mandag med på møte for å høre hva en slik undersøkelse går ut på, og hvordan man konkret kan bruke resultatene.

Holdningsforebyggende arbeid som må fremsnakkes

Undersøkelsen gjennomføres i uke 13 og 10 på Hitra og Frøya for alle elever som går på ungdomsskolen og videregående. Frøya har vært piloter ved også å inkludere det de kaller juniorer, klasse 5–7. Og det nye i år er at også Hitra nå skal ta med 5–7 klasse inn i undersøkelsen.

Rundt bordet i arbeidsgruppa på møte sitter Ingrid Kristiansen, kommunelege ved Frøya, Sigurd Vie representant for Frøya ungdomsråd, Jeanett Kristoffersen SLT-koordinator og ungdomskontakt, og Vibeke Franck Sehm, assisterende rektor ved Guri Kunna.


 

– Denne undersøkelsen gir oss tall, men det viktige er hvordan vi bruker tallene videre til konkrete tiltak, forklarer kommunelege Ingrid Kristiansen på Frøya.

Hitra og Frøya har etter Ungdata-undersøkelsen i 2015 fokusert på å gjøre tiltak særlig mot rus og trafikksikkerhet. Her kan kommunene allerede nå se at tiltakene virker da tallene nå er lavere i nye undersøkelser gjort i 2018 på dette området. Sigurd, som representerer FUR (Frøya ungdomsråd) sier seg enig i at mye av jobben ligger i å bruke tallene.

Han mener også at det er viktig å få med ungdom på arbeidet. Det er viktig å få med alle på at UNG-data er viktig å gjennomføre. Dette er noe alle rundt bordet er enige i, og diskuterer seg imellom. Her kommer det fram at både lærere, ungdommene selv, foreldrene og fagpersoner må fronte dette som noe positivt.

– Mitt beste argument for å framsnakke dette må være at man ser at det nytter, smiler Ingrid.

Er gode holdninger nok?

Men om holdningene er på plass, er det da noe mer så må til spør lokalavisa.

– Alle prosjekter er avhengige av penger, så gode holdninger i seg selv er ikke nok, og kommunene har nå mer enn noen gang før fått øynene opp for å satse på disse områdene forklarer Ingrid. Det snakkes høyt og lavt om problematikken og om pengebruk, og det blir enighet om at slike undersøkelser er til stor nytte da det kan gi kunnskap som videre kan brukes i politisk arbeid.

Til høsten kommer undersøkelsen til å bli presentert for kommunene, og det vil da gjøres videre vurderinger om hvordan man skal angripe resultatet. Sigurd forklarer at også han mener at det er mer enn bare gode holdninger som må til for at resultatene av undersøkelsen skal kunne føre nytte av seg. Han mener alle instanser må samarbeidet.


 

Hva hjelper det om man svarer at man kjører i beruset tilstand på skjemaet, og data blir samlet inn, om ressursene i samfunnet ikke er på plass til å håndtere det som skjer? Han kunne ønske at politiet var mer synlig og tilgjengelig i øyriket, slik at ungdom skal føle seg trygge.

Årsaken til at Sigurd er med i arbeidsgruppa er nettopp fordi man ønsker å inkludere ungdom direkte i arbeidet. Dette videreføres i eventuelle workshops som vil bli holdt etter resultatet foreligger. Fra undersøkelse til tiltak

Ungdata-undersøkelsen skaper grunnlag for data som videre kan brukes i politisk arbeid. Gjennom et planleggingsmøte på Frøya kan man se at ulike parter har stort engasjement for å framsnakke ungdataundersøkelsen. De ønsker også at dette skal bli et tema det snakkes om som noe viktig og positivt i alle arenaer fra kommunemøter til diskusjoner rundt middagsbordet hjemme. Dette fordi positive holdninger til undersøkelsen er en viktig faktor for arbeidet. Videre kommer det også frem at det trengs penger for å forebygge, samt at alle instanser i samfunnet bidrar både til forebygging og til tiltak for å gjøre noe med problemområdene som undersøkelsen evt. viser ved endt resultat.