Foreslår ny plassering for Eldsfjellshytta

Eldsfjellet huser Hitra vindpark. 

Nyheter

Hitra kommune gjorde før utbyggingen av de nye turbinene på Eldsfjellet avtale med vindkraftutbygger om avbøtende tiltak. Ett av tiltakene var en turhytte ved Eldsfjellet. Hitra kommune har tidligere gjort avtale med grunneiere om å bygge hytta ganske høyt i terrenget på vestsiden av Eldsfjellet, med tilkomstvei både fra nedsiden, og nedover fra vindkraftverket.