Stiller spørsmål om prioriteringen av Dyrøy ferjekai

Det kan i perioder være svært trangt ved ferjekaia på Dyrøya. (Arkivbilde) 

Nyheter

Under fylkesutvalgsmøtet førstkommende tirsdag vil Venstres Tove Eivindsen stille spørsmål om Dyrøy fergekai og situasjonen der med parkering og vanskelige snuforhold for buss.

Hovedutvalg for veg var nylig på befaring på Frøya i forbindelse med de kommende tunnelutbedringene. Utvalget så også på området ved Dyrøya ferjekai.


- Det blir bare verre og verre

Turistvert og drosjesjåfør fortviler over fergeforbindelsen.
Planlegging

Utfordringene med parkeringskapasitet og snuplass for buss har også tidligere vært løftet som spørsmål politisk.

- Det har fra rådmannens side kommet svar om at man ventet på at kommunen skal vedta reguleringsplan. Frøya kommune har siden ut fra behov utarbeidet og egengodkjent reguleringsplan for området med formål vesentlig samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Planen viser at området kan utvides med dette formålet og har derfor muligheter i seg. Planen er en flateregulering uten nødvendig detaljering, forklarer Eivindsen.


Mange satte pris på å bli dirigert

Takknemlige bilister etter at det ble ryddige parkeringsforhold.


Hun viser til at det nødvendig med detaljering gjennom planlegging som viser bl.a. oppstilling for ombordkjøring, parkeringsplasser og ikke minst manøvrerings-/snuplass for buss.

- Dette er viktig for trafikksikkerheten. AtB og fylkeskommunen er godt kjent med saken, men dessverre virker det som om svært lite er gjort. Fylkeskommunen må som ansvarlig ta tak i og utføre arbeidet med nødvendig detaljplanlegging, grunnerverv og opparbeidelse, gjerne i dialog med kommunen og Dyrøy grendalag, mener Venstre-representanten.

Tove Eivindsen  Foto: Venstre

Parkeringskaos

Hun nevner også at Dyrøy grendalag har vært en pådriver for å få til reguleringsplanen ut fra situasjoner med parkeringskaos og trafikkfarlige situasjoner.Det er også i følge Eivindsen tidligere svart på politisk spørsmål at årsdøgntrafikken (ÅDT) vurderes for lav til å prioritere asfaltering foran steder med høyere trafikk, og det pekes på at behovet rundt fergekaia er «konsentrert om noen ferieperioder» og langhelger.


Kommentar: Et nødvendig grep for å begrense kaoset

"- Jeg ser ingen grunn til å prøve å parkere her, det er å be om en bulk, sa en oppgitt mann."


- I 2020 ble behovet for bedre kapasitet i området i utfartsperioder enda tydeligere, da vi alle skulle på Norgesferie. Det er tydelige behov både for å øke parkeringskapasiteten, gjennom grunnerverv, asfaltering og oppmerking, og å sikre en trafikksikker og god snumulighet for bussene. Det skal etableres folkehøgskole på Mausund, noe som også gir grunn til å tro at det vil bli mer trafikk på sambandet.

Høyere prioritering?

Tove Eivindsen stiller derfor følgende spørsmål til fylkesrådmannen i tirsdagens møte:

- Har den økte aktiviteten i Øyrekka og de innmeldte utfordringene for bussene gjort at rådmannen ser behov for å prioritere dette prosjektet høyere enn tidligere? Og er det fremdeles dialog med Frøya kommune om å komme fram til en omforent løsning for området?