Høy kontraktsdekning og kostnadskutt kaster av seg for frøyaoppdretteren.

SalMar leverer bedring i underliggende drift og reduserte kostnader for fjerde kvartal på rad. Resultatforbedringen er i hovedsak relatert til økte slaktevolumer, i tillegg til bedret underliggende drift og styrket biologisk kontroll. Operasjonelt driftsresultat (EBIT) for konsernet endte på 707,2 millioner kroner i perioden, opp fra 557,0 millioner kroner i fjerde kvartal året før.

– Høye slaktevolumer, biologisk bedring og effektiv drift har bidratt til at SalMar igjen leverer et sterkt finansielt resultat. Bedringen av underliggende drift for fjerde kvartal på rad er et resultat av investeringer i kompetanse og kapasitet over tid. Dette skal videreføres. Vår ambisjon om å være kostnadsledende ligger fast og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre aktivitetene innen alle våre virksomhetsområder. SalMar søker en fortsatt vekst i sine produksjonsvolumer, og jobber derfor aktivt langs flere akser for å realisere dette. Dette skal over tid bidra til fortsatt bærekraftig vekst for SalMar, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

Samlede driftsinntekter var på 2,8 milliarder kroner i kvartalet, opp fra 2,5 milliarder kroner i tilsvarende periode året før. Slaktevolumet var på 39 900 tonn, mot 26 500 tonn i fjerde kvartal 2016. Driftsresultat per kilo endte på 17,70 kroner, ned fra 20,98 kroner per kilo i fjerde kvartal 2016. Gjennomsnittlig spotpris har i samme periode falt med 17,74 kroner per kilo, skriver SalMar i en pressemelding.

I segment Midt-Norge fortsatte den positive biologiske utviklingen. Stadig lavere lusenivåer bidro til reduserte kostnader, en utvikling som ventes å fortsette også i første kvartal 2018. Den gode utviklingen er resultat av målrettet arbeid for å styrke beredskap, kapasitet og kunnskap knyttet til håndtering av biologiske utfordringer. Tross den positive utviklingen, vil selskapet fortsatt opprettholde høy behandlingsberedskap. Dette vil påvirke kostnadsnivået også i kommende kvartaler.

I Nord-Norge opplever selskapet tendenser til økt lusepress i enkelte områder, noe som påvirker kostnadsnivået i segmentet negativt. Særlig gjelder dette for fisk satt i sjøen høsten 2016, der økt behandling vil påvirke kostnadsnivået negativt også i de kommende kvartaler.

Salgs- og prosesseringsaktivitetene leverte et driftsresultat på 175,5 millioner kroner i kvartalet, mot et underskudd på 180,5 millioner kroner året før. Det sterke resultatet er drevet av en bedret operasjonell prestasjon samt at 44 prosent av volumet er solgt på kontrakt til priser over den gjennomsnittlige spotprisen i perioden. I tillegg har det høye slaktevolumet bidratt til økt kapasitetsutnyttelse og bedret effektivitet både for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene. Kontraktsdekningen for første kvartal 2018 ligger per medio februar rundt 48 prosent, for helåret 2018 ligger kontraktsandelen rundt 26 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av 2017, er det ventet økning i globalt tilbud av atlantisk laks på seks prosent i 2018. Kombinert med forventninger om vedvarende stabil god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening fremover.

For helåret 2018 forventer SalMar å slakte rundt 143 000 tonn i Norge, fordelt på 96 000 tonn i region Midt og 47 000 tonn i region Nord. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26 000 og 11 000 tonn.

Styret foreslår å utbetale utbytte på 19 kroner per aksje basert på resultatet for 2017.