En hitterværing i 30-årene sto nylig tiltalt i Fosen tingrett tiltalt for trygdesvindel og falsk forklaring.

I følge tiltalen var han siktet for å unnlate å opplyse på elektronisk utfylte meldekort til NAV, alle timer han hadde arbeidet. Dette medførte at den elektroniske beregningen av hvor mye han skulle ha i dagpenger ble påvirket, slik at han fikk utbetalt kr 96.000 kroner for mye i dagpenger.

Tiltalte erkjente seg ikke skyldig tiltalebeslutningen.

Aktor la ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i 21 dager samt erstatning til NAV med vel 26.000 kroner .

Forsvarer la ned påstand om at tiltalte frifinnes, subsidiært at han anses på mildeste måte.

Uriktig informasjon

Etter bevisførselen, og etter tiltaltes forklaring på de forhold som er dokumentert, anså retten at det er bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte forsettlig har gitt uriktig informasjon. Retten finner videre bevist at tiltalte bevisst har gjort dette for å tilegne seg urettmessig vinning.

Helgearbeid

Tiltalte har forklart at han ikke var klar over at han skulle opplyse om arbeid på lørdag og søndag, og at han sikkert også kan ha glemt å føre opp enkelte av timene.

Retten fant etter bevisførselen grunnlag for å anse tiltaltes forklaring som uriktig. Tiltalte har bekreftet at han har lest informasjonen fra NAV som var tilgjengelig. Av denne informasjonen fremgår uttrykkelig at også lørdags og søndagsarbeid samt skiftarbeid skulle meldes.

Retten mener tiltalte har, nærmest systematisk, unnlatt å føre de vaktene som falt på disse dagene.

Manglende hukommelse

Ved gjennomgang av tiltaltes meldekort kan retten konstatere at tiltalte gjennomgående har sendt inn meldekort fra en til syv dager etter utløpet av en to-ukers periode. Retten bemerket at tiltaltes påberopte manglende hukommelse omkring hvor mye han faktisk hadde jobbet utelukkende har falt ut i hans fordel. Det har ikke forekommet at tiltalte ved en feil har registrert for mange timer, bare for få.

Retten har også lagt vekt på at tiltalte under en samtale med NAV ble foreholdt at det av meldekortene fremgikk at han hadde arbeidet lite. Tiltalte uttalte da at det var mindre arbeid enn han forventet denne sommeren. Feilutbetalingene den aktuelle sommeren var høye og retten mener at denne samtalen underbygger at tiltalte bevisst fortiet hvor mye han hadde arbeidet.

Vinnings hensikt

Etter dette fant retten bevist ut over enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte bevisst unnlot å fylle ut meldekortene riktig fordi han var klar over at en riktig utfylling ville gi ham redusert stønad eller føre til bortfall av stønad fra NAV. Han har således handlet i uberettiget vinnings hensikt.

I den aktuelle perioden har NAV vært i kontakt med tiltalte ved flere anledninger, og at han da hadde uttalt at han ville fremlegge dokumentasjon på at NAV sine undersøkelser ikke ga riktig resultat. Han fremla aldri slik dokumentasjon.

NAV har også fremsatt krav om erstatning med vel kr 26.000 kroner. Beløpet tilsvarer den del av det feilutbetalte beløpet som er foreldet,

Fengsel

Fosen tingrett dømte mannen til fengsel i 21 dager. I tillegg må han også betale tilbake til NAV de vel 26.000 kronene som er foreldet.