Ruta Entreprenør mener Hitra kommune må betale for påstått feil begått under anbuds-prosessen for ny barnehage i Fillan.

Hverken Ruta-sjef Rune Storm eller rådmann Laila Eide Hjertø i Hitra kommune vil kommenere beløpets størrelse. Men i følge et brev fra advokat Steenstrup Stordrange, der erstatningssøksmål varsles, vil Ruta Entreprenør ha 1,7 millioner kroner fra Hitra kommune. Beløpet tilsvarer det Ruta mener de kunne hatt i fortjeneste på oppdraget.

Uenigheten har oppstått etter at Hitra kommune avviste Ruta Entreprenør AS i forbindelse med anbudsprosessen for nybygg av barnehagen i Fillan. Kommunen valgte å skrive avtale med Stjern AS.

- Vi mener at vårt tilbud ville gitt høyeste score dersom det hadde blitt evaluert, og at vi således burde blitt tildelt oppdraget, skrev Ruta Entreprenør i en klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). KOFA har, som tidligere omtalt, konkludert med at Hitra kommune brøt en forskrift da de avviste Ruta Entreprenør AS. Mens Hitra kommune - både da og nå - tilbakeviser dette og fastholder at tilbudet ble avvist med henvisning til at Ruta ikke oppfylte kvalifikasjonskravene satt til deltakelse i konkurransen. Nydelen av barnehagen sto klar til bruk nå i høst.

- Vi hadde laveste pris

Daglig leder Rune Storm i Ruta Entreprenør sier til lokalavisa Hitra-Frøya at Ruta var den tilbyderen som hadde det laveste anbudet med en differanse opp mot nest laveste tilbyder på over 1 million kroner.

- De siste tre år har Ruta hatt ansvaret for oppføring av åtte barnehager eller undervisningsbygg, herunder Nordskag Oppvekstsenter og Blått Kompetansesenter på Frøya. Ruta har derfor meget god kompetanse på slike prosjekter. Det var derfor overraskende at Hitra kommune avviste det laveste anbudet til fordel for Stjern, sier Storm.

- Allerede før tildeling av kontrakt kontaktet Ruta Hitra kommune og påviste at avvisningen ikke var korrekt og at den måtte omgjøres. Hitra kommune valgte å neglisjere dette. Kommunens argumenter ble klart tilbakevist av klagenemda og vi ser ingen grunn til å kommentere kommunes oppfatning av saken ytterligere, uttaler Storm, og legger til at selskapet håper de finner en snarlig løsning på denne saken med kommunen.

Kommunen avviser

Rådmann Hjertø viser mandag til uttalelsen som ble gitt tidligere i høst, der kommunen fastholdt at det var korrekt å avvise Ruta Entreprenør AS.

- Det vises særskilt til at kommunen ved kommunalsjef Ann-Magritt Glørstad forut for tilbudsinngivelsen overfor representant for Ruta Entreprenør AS presiserte særskilt at gjennomføringsevnen i prosjektet var viktig for kommunen, og eventuelle uklarheter med hensyn til nødvendig dokumentasjon ble avklart i denne samtalen. KOFA har ikke tatt hensyn til dette i sin avgjørelse, og KOFA har heller ikke kommentert det forhold at samtlige øvrige tilbydere har tolket konkurransegrunnlaget i tråd med kommunens forståelse. I alle tilfelle påpekes at Ruta Entreprenør AS uansett ikke ville ha blitt tildelt kontrakten dersom de ikke hadde blitt avvist, sa Hjertø til lokalavisa i juni.

I sitt tilsvar til KOFA mente Hitra kommune at man ikke har brutt regelverket, og mener tvert i mot at de hadde en plikt til å avvise Ruta på det grunnlag anbudet ble gitt.

- Klager skulle benytte underleverandører for utførelsen av en vesentlig del av oppdraget. Klager fremla ingen dokumentasjon på at underleverandørene oppfylte kvalifikasjonskravene, og det ble heller ikke levert forpliktelseserklæringer. Det avgjørende er at det fremlegges dokumentasjon om dem som reelt skal utføre kontraktsarbeidene, skrev kommunen i sitt svarbrev.

- Den som har lidt tap, har krav på erstatning

Advokat Frode H. Antonsen i Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA skriver til Hitra kommune i slutten av september at brudd på forskrift om offentlige anskaffelser gir den som har lidt tap krav på erstatning.

- Etter Rutas syn er det klart at man ville ha blitt tildelt kontrakten dersom man ikke feilaktig hadde blitt avvist. En objektiv vurdering av tilbudene ville ha ledet til at Ruta ble tildelt kontrakten. Ruta leverte det mest prisgunstige tilbudet. Ser man kun på tilbudssummen, uten opsjoner, var Rutas tilbud kr 1 964 117 eks. mva. lavere enn valgte leverandørs tilbud. Stjerns tilbud var dermed om lag 14 % dyrere enn Rutas tilbud, skriver advokaten og mener det ikke er tvil om at oppdragsgiver er å bebreide for feilen i denne saken.

- Slik konstatert av KOFA ligger feilen i det at kommunen har tolket kvalifikasjonskravene - utarbeidet av oppdragsgiver selv - feil. Som avgjørelsen i KOFA underbygger var det heller ikke tale om et vanskelig tolkningsspørsmål, men en grunnleggende misforstaåelse. Kommunen ble også gjort oppmerksom på feilen gjennom Rutas klage og hadde alle muligheter til å rette den opp. Likevel valgte kommunen forsettlig å gjennomføre tildelingen uten at feilen ble rettet, skriver Antonsen. Blant argumentene som reises, er også at Rutas personell har mer erfaring med barnehagebygging enn Stjerns personell.

Seniorrådgiver Jonn Sannes Ramsvik i KOFA sa til lokalavisa Hitra-Frøya i sommer at ved uriktige avvisninger vil det etter omstendighetene kunne være grunnlag for erstatning.

- Avhengig av de konkrete omstendighetene vil det kunne være grunnlag for et krav fra leverandøren for å få erstattet utgiftene ved å delta i konkurransen, eller for fortjenesten leverandøren ville hatt dersom leverandøren hadde fått kontrakten, sa Ramsvik. Det er ikke anlending til å klage på vedtaket i KOFA.

950 50 030 bjorn@hitra-froya.no