- Våre eiere har besluttet å legge Ironman-prosjektet i ventemodus inntil det eventuelt kommer nye og tydeligere signaler fra stålindustrien. Dette innebærer at prosjektaktiviteter fremover blir holdt på et absolutt minimumsnivå, kun for å opprettholde og vedlikeholde de kontakter med potensielle interessenter som er utviklet, skriver Jan Haraldsen, direktør i Ironman development AS, til rådmennene i Hitra, Aure og Hemne kommuner. Ironman AS eies av Høganes AS og Siva.

Ironman-prosjektet dreier seg om etablering av et foredlingsanlegg for jern fra jernmalm, og ved bruk av naturgass til "rensing" av jernmalmen. Initiativet ble opprinnelig tatt av de svenske industrivirksomhetene Höganäs AS og LKAB sammen med Statoil, for etablering av et jernverk på Tjeldbergodden. Ironman development AS ble stiftet i 2013 som utviklingsselskap, med hovedoppgave å utrede og kvalifisere forretningskonseptet slik at en endelig beslutning om investering kan tas senest innen utgangen av 2014.

Hitra har siden 2013 gitt en årlig støtte på 234.000 kroner til prosjektet, og i fjor ble det gitt en ekstrabevilgning på 350.000 kroner til ferdigstillelse av prosjektet. For Hitra sin del kunne det betydd inntekter fra eiendomsskatt, etter avtalen med Aure kommune om deling av eiendsomskatten fra Tjeldbergodden.

Resultatløse møter med stålindustrien

Et sviktende stålmarked er grunnen til at man legger prosjektet på is, i følge direktøren.

- Til tross for mange og gode møter og diskusjoner med representanter for den europeiske stålindustrien, har vi ikke klart å oppnå forpliktende interesse og deltakelse fra noen av dem. Stålindustriens vedvarende lavkonjunktur betyr dessverre at det primært er fokus på kortsiktige tilpasninger og at man tilsvarende bremser opp større investeringer. Våre eieres ufravikelige krav om at en deltakelse fra en større industriaktør er en forutsetning for å videreføre sin egen deltakelse, gjør at beslutningen om å avvente videre fremdrift var naturlig.

Kan snu seg

- Alle rettigheter og all dokumentasjon og kompetanse beholdes gjennom at selskapet Ironman

Development AS beholdes og videreføres. Med eventuelle nye signaler, som meget vel kan komme blant annet som følge av Pariskonvensjonen før jul, kan følgelig arbeidet hurtig gjenopptas.

I og med denne beslutningen er det naturlig å avslutte denne fasen av prosjektet, takke for støtte og

samarbeid så langt og levere dere sluttrapport, skriver direktøren og legger ved regnskap for perioden 2013-2015.

Tilsammen sju millioner kroner er brukt på å utvikle prosjektet så langt.