I fjor brukte tidligere Frøya videregående skole flere millioner kroner på en snurrevad (fiskeutstyr) til skolebåten «Fru Inger», uten at arbeidet ble lagt ut på anbud.

Det går fram både av varsler-brevet åtte ansatte har skrevet til fylkesrådmannen, og i en revisjonsrapport utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS.

- Total kostnad vil beløpe seg til nærmere 3,2 millioner eks.mva. (ca ¼ av byggekostnad på båten) før prosjektet er ferdigstilt. Det har vært uenighet omkring bruken av så store økonomiske ressurser til dette utstyret, men leder har benyttet seg av styringsretten sin og går til innkjøp allikevel. Han bryter prosedyrer for anskaffelser, men da dette ble meldt til utdanningsdirektøren får det ingen konsekvens. Snurrevaden er fortsatt ikke ferdigstilt og tatt i bruk, hevder varslerne.

Fylkesdirektør for opplæring bekrefter i møte med revisor og kontrollutvalgsekretariatet at anskaffelsen er gjort uten kunngjøring og uten dokumentasjon av konkurranse.

- Revisors konklusjon er derfor at at lov om offentlige anskaffelser er brutt ved denne anskaffelsen, skriver revisor i rapporten, som er datert 18. juni i år.

Kjøpte inn servise til skolen

Loven ble ifølge revisjonsrapporten også brutt da det ble kjøpt inn servise til skolen for nærmere en million kroner, uten at det ble lagt ut på anbud.

- Lederen brukte i 2014 mellom 800.000 og 900.000 kroner på dekketøy han kjøpte inn til det nye Kultur og kompetansesenteret. I følge rettledning for anskaffelser er dette nok et brudd på prosedyrene, skriver varslingsgruppa.

Revisor konkluderer også med at lov om offentlige anskaffelser er brutt ved dette kjøpet, men mener rektor ikke har gjort det med vilje.

Kjøpet av serviset skulle egentlig dekkes av budsjettet for ny videregående skole, men på grunn av at det ble betraktet som løst utstyr måtte det dekkes over skolens driftsbudsjett. Dermed ble ansvaret for innkjøpet flyttet fra Bygge- og eiendomstjenesten ved fylkeskommunen til Frøya videregående skole og rektor.

- Revisor anser dette som alvorlig

- Etter revisors vurdering vil en anskaffelse som belaster Frøya videregående skoles driftsbudsjett, anees som en anskaffelse utført av Frøya videregående skole. Følgelig er det rektor ved Frøya videregående skole som har ansvar for å sikre at anskaffelelsesregelverkets krav om konkurranse og dokumentasjon av konkurranse er ivaretatt. Revisor ser imidlertid at måten anskaffelsen er utført på, kan medføre at formalkravene har blitt avglemt, står det i rapporten.

Revisor ser imidlertid ikke mildt på det som hevdes å være lovbrudd:

- Revisor anser dette som alvorlig, da regelverket er laget for å sikre gjennomsiktighet i anskaffelsesprosesser og sikre best mulige vilkår for skolen.

- Ulovlig og lite klokt

Tidligere rektor får også kritikk for flere brudd på forvaltningslovens habilitetsbestemmelser for å ha godkjent regninger betalt av Frøya videregående skole til nære familiemedlemmer.

I 2014 ble Evli eiendom AS leid inn for å gjøre en snekkerjobb på skolen. Firmaet er eid av tidligere rektors sønn og svigerdatter, men tidligere rektor er styreleder i firmaet. Det er tidligere rektor som godkjenner fakturaen på drøye 81-tusen kroner.

- Som følge av rektors engasjement i selskapet, samt at eiere anses å være hans nærstående, ville en direkte tildeling av oppdraget fra rektor, kunne rammes at straffelovens bestemmelser om korrupsjon. Det avgjørende i dette spørsmålet er hvorvidt rektor har stått for tildelingen av oppdraget og dermed kan anses å ha mottatt en utilbørlig fordel, ved at selskapet fikk dette oppdraget, skriver revisor.

Men revisor har fått dokumentasjon på at det i forkant var innhentet pristilbud fra to firmaer, men som ikke hadde kapasitet til å ta jobben.

- I henhold til forskrift om offentlige anskaffelser skal oppdragsgiver sikre at det foreligger dokumentasjon på at konkurranse er gjennomført og at reglene er fulgt. Med framlagt dokumentasjon anser revisor at dette punktet er tilstrekkelig ivaretatt.

Men revisor mener rektor har brutt forvaltningsloven.

- Revisor vil påpeke at i henhold til forvaltningsloven § 6 skal ikke rektor anvise faktura som kommer fra et firma eid av hans sønn og der han selv er styreleder, skriver revisor.

Ansettelse i nær familie

Samme lovbrudd blir gjort da rektor ansetter en person i nær familie ved skolen(anonymisert av lokalavisen), uten at stillingen(anonymisert av lokalavisen) har vært utlyst.

- Vedkommende er tilsatt fra (anonymisert av lokalavisen), med ansiennitet fra samme tidspunkt, og har et lønnsnivå som tilsvarer lønnsnivå for andre(yrke anonymisert av lokalavisen) med betydelig lenger ansiennitet, skriver revisor.

Om dette forholdet konkluderer revisor med at rektor har brutt forvaltningsloven, ved at rektor har latt en avdelingsleder signere personalmeldingen til familiemedlemmet. I følge revisor har undervisningsdirektør Inger Christensen gitt rektor klar beskjed om at tilsetting av nære familiemedlemmer skal overlates til henne.

Når det gjelder lønnsnivået til familiemedlemmet mener revisor at det er er lite som regulerer lønnsnivå oppad, så lenge det ligger over minimumslønnen.

- Lønnsplasseringen kan ikke anses å være ulovlig, selv om den kan oppfattes som urettferdig blant de øvrige tilsatte på arbeidsplassen og kan anses som en lite klok beslutning, skriver revisor

Tidligere rektor godkjente ifølge revisor også reiseregninger for over 50-tusen kroner for sin kone, da hun i perioden 2012-15 blant annet dro på språkkurs til Madrid og masterstudier ved NTNU. Revisor har ingenting å påpeke i forhold til reiseregningene eller studiene. Men også her slår revisor fast at rektor ikke skal godkjenne sin egen kones reiseregninger, i henhold til forvaltningsloven.

Revisor avslutter med at undersøkelsene ikke har avdekket forhold som er straffbare etter straffelovens bestemmelser.