Hummeren kan bli hele 100 år gammel. Men nå truer veldig overfiske og ulovlig fiske fra fritidsfiskere denne havets kardinal.

Mens bestandene av europeisk og amerikansk hummer vokser andre steder i verden, tyder forskning og innrapportering at det stikk motsatte skjer i Norge. Selv nye regler for snart ti år siden har ikke hindret at miljømyndighetene er bekymret. De siste årene har det kommet flere tiltak og krav som skal begrense tilbakegangen av norske hummerbestander, og i fjor kom enda strengere krav for deg som vil fiske hummer. Dette er blant annet strengere krav til registrering av hummerfiske, og til røkting av reiner.

Alle som skal fiske hummer må registrere seg før fisket starter. Dette gjelder både fritidsfiskere og fiskere som er registrert i Fiskarmanntallet. På Fiskeridirektoratets nettsider kommer de nye skjemaene som gjelder for 2018-sesongen.

Fritidsfisket dominerer

Det kan være mange årsaker til tilbakegangen i de norske hummerbestandene. Men overbeskatning er en hovedårsak, ifølge Havforskningsinstituttet, både overfiske, ulovlig fiske og mangelfull forvaltning.

- De nye reguleringene i hummerfiske som ble innført i 2008, var blant annet minstemål på 25 cm og fredning av rognhummer. Forvaltningsmålet ble satt til 0,1 hummer pr. teinedøgn. Men etter nesten ti år med nye reguleringer er ikke forvaltningsmålet nådd. Hummerfisket har i dag liten betydning som kommersielt fiske, og fritidsfisket dominerer nå. Det øker stadig og utgjør opptil 70-80 prosent av fangsten. Fra 2008-2013 ble det registrert betydelig økning i fisketrykk, dette kan ha motvirket tiltakene i 2008, skriver spesialetterforsker Solveig Ravnum i Økokrim i magasinet Miljøkrim.

Foto: Bart Braun

- Alvorlig trussel mot bestanden

Økokrim forteller at hummeren ble klassifiskert som nær truet på den norske rødlista både i 2006 og 2010. I 2015 ble den derimot klassifisert som livskraftig av Artsdatabanken. Begrunnelsen var følgende: “Hummeren er attraktiv, og overbeskatning er en alvorlig trussel mot bestanden. Et sterkt forvaltningsregime med betydelige begrensninger for fangst (kort sesong, minstemål etc.) er en forutsetning for å opprettholde bestanden. Hvis et intensivt fiske vedvarer, og hvis nedgangen overstiger 30 prosent, vil hummeren bli vurdert som truet.”

Hummeren oppholder seg i det samme området gjennom mange år, unntatt på leting etter mat eller partner. Hummeren kjønnsmodnes sent, men kan reprodusere seg hele livet. Som regel blir hunnen kjønnsmoden i 4-5-årsalderen og er da rundt 23 centimeter, hannene noe mindre.

- Ved sterkt fisketrykk vil hunner dermed bare kunne reprodusere seg én gang før de kan fiskes, siden minstemålet er 25 centimeter, påpeker myndighetene