Hitra kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp har blitt mer enn doblet det siste året.

l 2017 viser foreløpig regnskap en vekst i utbetalinger i økonomisk sosialhjelp på over 100 prosent, fra 1,7 mill kroner til over 3,5 millioner kroner, går det fram av en orientering fra helse- og omsorgskomiteens leder Torfinn Stub (V).

- Dette er en økonomisk stor utfordring for komiteen å håndtere innenfor gitte økonomirammer. Det vil bli arbeidet aktivt med å søke å ta tak i årsaksforholdene til veksten i 2018, her vil naturlig både formannskapet og kommunestyret bli involvert, skriver Stub i sin orientering til kommunestyret.

Eldrebølge

Komitelederen forteller også at kommunen må belage seg på en kraftig økning av antall eldre det neste tiåret.

- Som det fremkom i økonomirapporter i 2017 blir pleie - og omsorgstjenestene utfordret på kapasitet. Siden 2010 er gruppen eldre (67+) økt med over 30 prosent, fram mot 2030 vil det hvis prognosene slår til komme en dobling i antall gamle eldre. Vi blir allerede nå utfordret på kapasitet, og komiteen må i 2018 jobbe med å se på mulige endringer i tjenestekvalitet. Resultatet blir forelagt kommunestyret innen utgangen av 2018, skriver Stub.