Rådmannen i Frøya mener lokalpolitikere med sykmelding, og som dermed er forhindret fra å møte i politiske møter, likevel må få beholde møtehonoraret sitt.

Foran neste formannskapsmøte ber rådmannen om å få ta dette inn i for folkevalgtes arbeidsvilkår, med følgende tekst:

"Folkevalgte, (untatt ordfører) som ligger inne med en fast godtgjørelse og som blir sykemeldt, beholder sin faste godtgjørelse de første 3 månedene av sykefraværet. Deretter tas den faste godtgjørelsen ut inntil vedkommende er friskmeldt."

I dag har ikke Frøya kommune noe punkt om sykmelding for lokalpolitikerne. Unntaket er for ordfører.

I forbindelse med forarbeidet har kommuneadministrasjonen forhørt seg med både andre kommuner og med NAV lokalt. Sistnevnte har svart at politiske resentanter er å betrakte som frilansere, og at de ikke er i et ansettelsesforhold, og at de derfor har de ikke rett på refusjon fra NAV ved møtefravær.

KS (Kommunenes sentralforbund) har på sin side anbefaler at «Dersom den folkevalgte, ordfører eller andre som er frikjøpt blir sykmeldt er det KS sin anbefaling at vedkommende beholder sin godtgjørelse".

- Det er undersøkt med flere kommuner, og de fleste håndterer problemstillingen i tråd med KS sin anbefaling. Dette for å ivareta forutsigbarhet hos den sykemeldte folkevalgte, skriver rådmannen som begrunnelse for at hun vil ha dette punktet inn i politikerreglementet.