Lista er rangert etter omsetning i 2015. Alle tall er i 1.000 kroner.

Kolonne to viser plasseringen i fjor, og pilene forteller om bedriften har forbedret eller forverret sin plass på lista i forhold til året før.

Den siste kolonna viser driftsresultatet i 2016 (i hele tusen kroner)