- Fisk er det fremste bidraget Norge har til matproduksjonen i verden. Fisk er også en viktig eksportvare for landet vårt. Derfor er det avgjørende at produksjonen skjer på en bærekraftig forsvarlig måte.

Regjeringen vil nå ha på plass en obligatorisk avgift som oppdrettsnæringen må ta.

- For første gang får vi nå på plass en systematisk utfisking av rømt laks. Det er et stort steg i riktig retning for å minske den genetiske påvirkningen rømt oppdrettsfisk kan ha på villaksen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

HVILKET ANSVAR MENER DU OPPDRETTSNÆRINGA HAR FOR RØMT LAKS?SI DIN MENING I KOMMENTATORFELTET

Overvåker næringen

Forskriften som nå blir sendt på høring skal sikre at det blir satt i gang tiltak i elver som skal overvåkes. Den skal vise om innslaget av rømt oppdrettsfisk er holdt.

Ordningen skal finansieres ved at miljøfondet til Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening blir fristilt fra organisasjonen og gjort obligatorisk.

- Denne løysningen vil medvirke til å ansvarligjøre næringa, samtidig som vi får en ordning som er effektiv å administrere, sier fiskeriministeren.

Styresmaktene skal stå for overvåkingen av rømt oppdrettslaks. Det er opp til fiskeristyresmaktene, i samarbeid med miljøstyresmaktene, å bestemme hvilke elver som skal overvåkes fra år til år.

- Ikke obligatorisk

Til nå har den årlige overvåkingen bare dekt et fåtall elver. Fra 2014 har regjeringen øket tilatelsen til denne overvåkingen vesentlig.

Oppdrettere som merker fisken blir fritatt for medlemsavgift.

- Tiden er ikke inne for å innføre obligatorisk merking, men vi har formet ordningen slik at den skal stimulere næringa til å utvikle og ta i bruk sporing, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.