Under Hitterkvelden lørdag, delte ordfører Ole L. Haugen og kultursjefen Omar Pleym ut æresprisen til en mann med et "brennende hjerte".

Den gjeve æresprisen ble i år tildelt Terje Hårstad, først og fremst for hans arbeide med stiftelse og oppbygning av bedriften DalPro AS.

Under følger Hitra kommunes begrunnelse:

Også i år vil Hitra kommune dele ut Ærespris til en person som har betydd mye for Hitra. Dette er en person som har et brennende hjerte for de med nedsatt funksjonsnivå, de som ikke har kunnet delta i samfunnet gjennom et vanlig arbeid.

Han er født i 1945 i Selbu, er utdannet lektor med fagene pedagogikk, fysikk og matematikk, og har vært høgskolelektor ved Bodø Lærerskole. Han kom til Hitra i 1975 hvor han startet som lærer ved Fillan skole og fortsatte som lærer og rådgiver ved Hitra videregående skole fra 1978. På Hitra erfarte man tidlig at denne personen hadde evnen til å se de som blir oversett, og derav kan falle utafor.

I 1985 ble han prosjektleder i «Hitraprosjektet». Prosjektet var i utgangs-punktet knyttet opp mot den såkalte HVPU-reformen. Reformen hadde tre hovedfokusområder; bolig, arbeid og aktivitet. «Hitraprosjektet» tok utgangs-punktet i å etablere et system med arbeids- og aktiviseringstilbud for psykisk utviklingshemmede. Prosjektet ble deretter utvidet til å omfatte tiltak for yrkesvalghemmede. Vekstbedriften (tidligere kalt vernet bedrift) DalPro ble det konkrete resultatet av «Hitraprosjektet».

I 1988 ble han tilsatt som daglig leder i DalPro, som han hadde vært svært aktivt deltakende for å få etablert. Han sørget for en rivende utvikling og utbygging av dette selskapet; først aktivitetstilbud, småindustri, deretter gartneri, vaskeri, hjorteoppdrett og til slutt slakteri i 2007. Han hadde ideen om gårdsmat som senere har gitt DalPro og Hitra flere regionale og nasjonale priser.

På nettsidene til DalPro kan vi lese at bedriften har følgende visjon: «Dalpro AS - bedriften for inspirasjon og opplevelse»

Vi kan videre lese at den har følgende formål:

Bedriften DalPro AS er et redskap for eierkommunene, Hitra og Frøya, og staten for å gjennomføre tiltak som skal hjelpe yrkeshemmede i distriktet i arbeid. DalPro AS skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid.

Personen som nå omtales er nærmest kjent som en «verdensmester» i å skaffe tilveie midler for å videreutvikle bedriften. Tilbudet med gartneriet ble etablert og finansiert med såkalte «VTA-midler» - «Varig tilrettelagt arbeid». Vaskeriet ble etablert ved hjelp av «APS- og AB-midler» - «Arbeidspraksis i skjermet virksomhet» og «Arbeid med Bistand» i 1996. Hjorteoppdrett og slakteri ble lagt til porteføljen i hhv 2002 og 2007.

I 2012 etablerte DalPro et tilbud for hjemmeboende demente. Nok en gang var denne personen en sentral aktør i etableringen, nå som seniorrådgiver i bedriften. Også dette tilbudet startet som et statlig prosjekt. Tilbudet er nå etablert som en fast driftsform i samarbeid mellom DalPro og Hitra kommune.

Han gikk over i pensjonistenes rekker i 2014, men prisvinneren er bl.a. en lidenskapelig jeger på fritida, og han vil nok fortsette med å tilbringe mye tid i skog og mark. Denne interessen, sammen med sitt mot og sin stahet, førte bl.a. også til at han også påtok seg «uriasposten» som leder i Hitra Utmarksråd, en oppgave som kan sammenlignes med å «bærra staur», men som han skjøttet på beste måte. Han kom fram, i alle fall med nesten alle «stauran» på plass.

Det er en stor glede for Hitra kommune å tildele årets Ærespris til Terje Hårstad, først og fremst for hans arbeide med stiftelse og oppbygning av bedriften DalPro AS.

Æresprisvinneren mottok stående applaus fra publikum.
Ordfører Ole L.Haugen hadde mye godt å si om årets æresprisvinner Terje Hårstad.