Eskil Bekken har søkt om dispensasjon fra kommuneplan og strandsonelov for å bygge sjønær bolig i Dyrvik. Forvaltningsutvalget valgte å trosse adminsitrasjonens anbefaling, og sa ja til denne dispensasjonen. Men nå har saken vært på høring til de overordna myndigheter, og fylkesmannen mener at tiltaket ikke bør tillates.

"De viser til statlige planretningslinjer hvor Frøya kommune er vurdert som en kommune med stort arealpress. Det betyr at byggeforbudet strandsonen skal praktiseres strengt. Det vises til at Frøya kommune har gjort en god jobb med å differensiere strandsonen i sin kommuneplan. En forutsetning for dette er at de øvrige områdene blir holdt fri for bebyggelse. Fylkesmannen oppfatter ikke nytt tiltak som fortetting og synes det er uheldig å åpne opp for bebyggelse i områder som ikke er vurdert i overordnet plan. En såpass lang veg vil også virke svært privatiserende. Fylkesmannen vil underrettes om vedtaket for å vurdere å påklage dette dersom kommunen gir tillatelse til tiltaket."

Dette er fylkesmannens strengeste form for reaksjon i en slik høringsrunde, og betyr at hvis kommunen står fast ved å gi dispensasjon, så vil det bli klagerunde, og saken likevel avgjort av en statlig instans.