Norges vannscooterforbund har siden Hitra kommune innførte en midlertidig forskrift om vannscooterkjøring i fjor, ment at kommunen ikke har hjemmel i loven til å kreve forbud mot kjøring av vannscooter. Den midlertidige forskriften, som er en såkalt ordensforskrift, kom som et svar på at regjeringen opphevet den nasjonale forskriften som blant annet begrenset vannscooterkjøring til 400 meter fra land. Den lokale forskriften videreførte dette.

Vannscooterforbundet, ved forbundsleder og hitterværing Christian Hammernes krevde da lovlighetskontroll av Hitra kommunes forskrift.

- Det de forsøker å gjøre er å innføre det gamle regelverket. De setter en 400-meters grense til land, og en 5 knops fartsgrense. De har ikke lov til å sette en generell fartsgrense kun for vannscootere, sa Hammernes til lokalavisa i juli i fjor. Fylkesmannen har ennå ikke ferdigbehandlet lovlighetskontrollen.

Mener det må være påkrevd

Nå er imidlertid en ny permanent forskrift på høring, der Hitra kommune foreslår et forbud mot vannscooterkjøring innenfor 100 meter fra land, og egne forbudssoner mot vannscooterkjøring og fartsbegrensning kun for vannscootere.

- At Hitra nå kommer med nok en forskrift basert på den som allerede er vedtatt før denne er sjekket ved lovlighets kontroll er mer enn beklagelig og vitner om at denne saken fra rådmannens side på langt nær er godt nok utredet og opplyst, mener Hammernes.

- Det minste man kunne forvente var at rådmannen hadde rådført seg med Kystverket under utarbeidelse av forskriften, det er ikke gjort. Knhavn IKS, Redningsselskapet og Hitra Lensmannskontor er ikke engang tilsendt forhåndsvarsel om forskriften, slik forvaltningsloven i praksis krever i denne saken, hevder han.

Vannscooterforbundet har hele tiden ment at Hitra kommune ikke uten videre kan diskriminere mellom vannscooter og andre fartøy, og at et forbud eller fartsbegrensning i et område må gjelde alle fartøy. I følge Kystverket kan kommunen regulere vannscooterkjøring forskjellig fra andre fartøy gjennom en ordensforskrift. Men vilkåret er da at det er påkrevd for i vare ta hensynet til minst ett av disse punktene: trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.

- Kystverket påpeker også at man må dokumentere at for eksempel fartøystypen vannscooter er mer farligere eller mer miljøfiendtlig enn andre typer fritidsfartøy. Det mener vi at kommunen ikke har gjort, og at de heller ikke vil finne grunnlag for å gjøre det, sier Hammernes.

Saksbehandler i Hitra kommune, Ida Nesset sier hun trenger litt tid til å svare på spørsmålet om hvorfor kommunen mener det er påkrevd å lage særskilte regler for vannscooterkjøring.

Vannscooterforbundet ønsker en regulering gjennom en lokal fartsforskrift, dersom kommunen mener enkelte områder trenger nedsatt fart.

- Da vil det etter loven gjelde for alle typer fartøy, og vil ikke være diskriminerende for vannscooter. Ferdsel på sjø er strengt regulert gjennom en rekke lover og forskrifter som ivaretar alle brukere i og ved sjøen. Det eksisterer altså ikke noe frislipp for vannscootere i Norge slik rådmannen skriver i sitt høringsbrev. Politiet trenger slik vi ser det ikke denne forskriften for å slå ned på uvettig eller uønsket adferd fra noen få brukere av fritidsfartøy. Det politiet på Hitra og resten av landet kanskje heller trenger er ressurser til håndheving av allerede eksisterende lovverk, sier Hammernes.

- Kan ikke ha to ordensforskrifter

I tillegg mener vannscooterforbundet at Hitra kommune har delegert sin myndighet til å lage ordensforskrifter for kommunens farvann til Kristiansund- og Nordmøre havn IKS. På lovdata.no ligger det allerede en ordensforskrift som heter: Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll Hemne og Hitra kommuner, Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Der står det at forskriften ble fastsatt av havnestyret i Kristiansund- og Nordmøre havn IKS i 2013. Den sier ingenting om regulering av vannscooter.

- Det er ikke tillatt å ha to ordensforskrifter. Hitra kommune har ikke vist til at de har opphevet noen tidligere ordensforskrifter. Heller ikke forskriften som er ute på høring viser til at den opphever den midlertidige forskriften, sier Hammernes.

Men havnefogden i Kristiansund- og Nordmøre havn sier at det i utgangspunktet ikke skal være noe problem for kommunen å lage sin egen forskrift, selv om KNH har fått delegert myndighet til å lage forskrift for kommunen.

- Vi har vært i kontakt med Hitra kommune og avventer til høringsperioden er over og hvilket høringssvar Kystverket gir. Så forholder vi oss til det. Da vil vi ta Hitra kommunes forslag til ordensforskrift til behandling i havnestyret, sier havnefogd Arnt Honstad.