Oddbjørn Øien har fritidseiendom på Kvisten. Ved siden av fritidshuset er det også et naust på eiendommen. Dette står til nedfalls.

Øien har søkt om bruksendring fra naust til anneks, slik at det kan gjennoppbygges og brukes til noe fornuftig. Forvaltningsutvalget i Frøya har behandlet søknaden, og sagt nei til å gi dispensasjon til bruksendring.

Det vises til at tiltaket tilsidesetter hensynene bak plan og lovverk (strandsoneparagrafen), og at fordelene ved å gi bruksendring ikke er større enn ulempene.