Statens vegvesen har sendt ut høringsforslag til reguleringsplan for utretting og breddeutvidelse av rundt 900 meter av fv.714 langs Melvatnet ved Storvasshammertunnelen.

Hitra kommunestyre ga torsdag sin enstemmige støtte til reguleringsplanen.

- Parsellen oppfattes av saksbehandler ut i fra dagens situasjon til å være en svært trafikkfarlig strekning med utfordrende kurvatur og særs smal veikropp i enkeltpunkt. Det skal således være en lettelse når også denne strekningen oppgraderes til samme standarden som ligger til grunn for utbedringen i hovedprosjektet, dvs. med 7,5 meters bredde inkludert kurvatur tilsvarende definert veiklasse, står det i rådmannens saksfremlegg.

Veien skal i følge veivesenet utvides i bredden ved å lage en veiskjæring langs Melvatnet. Dette vil føre til store overskuddsmasser av stein, som det er behov for på den nye veien mellom Snilldalen og Berg.