Den lokale rederinæringa har etterspurt liggekaier for den etter hvert så store båtparken av brønn-, frakte- og servicebåter som er heimehørende på Frøya.

Denne utfordringen ble presentert da kystdirektør Kirsti Slotsvik besøkte øyregionen i november 2013. Da kom hun med en direkte oppfordring til Frøya kommune: «Kystverket skal legge til rette for all sjøveis transport. Utform gode prosjekter, og vi har penger».

Prislapp: 48 mill

Kommunen tok kystdirektøren på ordet, og nedsatte en gruppe som skulle utrede liggekai sentralt på Frøya. Forprosjektet er nå klart, og legges fram for formannskapet førstkommende tirsdag. Det tas sikte på å søke Kystverket om støtte til 75 prosent av investeringene, som er beregnet til å bli på i overkant av 48 millioner kroner. Søknadsfristen for prosjekter som skal inn på statsbudsjettet for 2016 er 1. mars.

Norconsult har utformet forprosjektet, som skisserer en 180 meter lang betongpir som går ut fra knekken i den eksisterende moloen til fiskerihavna ved Siholmen. Dette skal gi liggeplass til to båter, hver på inntil 100 meter, på yttersiden. På innsiden skal det være plass for mindre båter, da maksdybden på innsiden vil være på kun seks meter.

Muliggjør ny småbåthavn

Med den plasseringen på pir/liggekai som er valgt, åpnes det også opp for å skape en småbåthavn innerst mot land. Dette vil kreve utmudring, og tilretteleggingen for småbåthavn er ikke tatt inn i prosjektet som det nå skal søkes om penger fra Kystverket til.