Etter mye diskusjon tidligere i vår, har kommunestyrene i Snillfjord, Hitra og Frøya gjort likelydende vedtak om Lakseveien, trinn to. Dette er den bomveipakken som Stortinget nå må godkjenne for at man kan ha bomvei-innkreving for byggetrinn to på lakseveien. Det forutsettes at Stortinget godkjenner bomveifinansieringen før sommerferien 2017.

Da har man finansieringen av delprosjekt 7-10 klar. Disse er:

7) Ny veg utenom Krokstadøra (innkorting på ca 1.9 km)

8) Åstfjordkryssingen. 725 meter lang bru over Åstfjorden, pluss Slørdaltunnellen på 2645 meter og Mjønestunnelen på 745 meter. Det bygges totalt en 5,5 km lang ny veistrekning, som gir en innkotning på 6 km sammenlignet med eksisterende vei.

9) Utbedring av eksisterende vei langs Snilldalselva

10) Våvatnet (er allerede utbedret og forskottert av fylkeskommunen)

Den nye brua vil forkorte kjøreturen langs dagens fv. 714 (rød strek) rundt Åstfjorden.

I vedtakene har Frøya, Hitra og Snillfjord kommuner lagt inn at stortingsproposisjonen må omfatte mulighetene til å ta inn marginalprosjekter dersom økonomien tilsier det.

Den samlede investeringskostnaden for trinn to er satt til 1626 millioner kroner. Av dette er åstfjordkryssingen beregnet å koste 1,25 milliarder.

Byggetrinn to skal konkurranseutlyses våren/sommeren 2017, med forventet oppstart høsten 2017.

Den nye tunnelen/veien fra Våvatnet til Snilldalen, som er under bygging, skal etter planen være ferdig til åpning sommeren/høsten 2017.

Utbedringen av eksistende vei gjennom Snilldalen, omleggingen av vei forbi Krokstadøra og Åstfjordkryssingen er beregnet å kunne åpnes for trafikk i siste halvdel av 2019.

Prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens vegvesen sier at denne tidsplana forutsetter at alt går etter planen.

- Hvis for eksempel Stortinget ikke rekker å vedta bompengefinaniseringen før sommeferien neste år, så kan bare det bety nærmere ett halvårs forsinkelse. Men vi vil ha anbudspapirene klare til å starte til Stortinget gjør vedtak, med mål om at byggestart blir i løpet av høsten 2017. Når vi har satt trafikkåpning av Åstfjordkryssinga til siste kvartal av 2019 så betyr det ikke at vi beregner at alt arbeid vil være ferdig, men at vi kan åpne traseen for trafikk, sier Hanne Louise Moe.