Regjeringens arbeid med bompengereform kan føre til lavere bompengetakster på 13 bomprosjekter. Også Fv. 714, Lakseveien, står på lista som Samferdselsdepartementet sendte ut i dag.

- Vi har mye arbeid å gjøre innen bompengesektoren. Regjeringa har som mål å bygge mer vei og samtidig redusere bompengeandelen. Vi vil blant annet kraftig redusere tallet på bompengeselskap, effektivisere drift, redusere finansieringskostnader og innføre en rentekompensasjonsordning. I påvente av at disse endringene kommer på plass, legger Samferdselsdepartementet opp til en overgangsordning for bomprosjekter som er vedtatt av Stortinget, men som ennå ikke er satt i verk, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Lavere takster

Lista inneholder 13 veiprosjekter som er behandlet i Stortinget, men der innkrevinga ikke er startet opp pr. 20. juni, ifølge departementet. Selv om innkrevinga startet på Fv. 714 nå i vår, er delprosjekt 1 (Stokkhaugen - Sunde) likevel ført opp på lista.

- Vi ønsker at bomtakstene mer reflekterer de nye forutsetningene som vil ligge til grunn for bransjen, og da åpner vi for å redusere takster på flere prosjekter, sier Ketil Solvik Olsen.

Lavere rente

- Med en slik overgangsordning vil det være mulig å basere bompengetakstene på en lavere rente enn det Stortinget tidligere har sluttet seg til – dersom lokale styresmakter ønsker det. Regjeringa har derfor i dag gjort framlegg for Stortinget om at Samferdselsdepartementet skal få fullmakt til å forhandle med lokale styresmakter som har stilt økonomisk garanti for prosjektene, og godkjenne en slik reduksjon i bomtakster i 13 prosjekt - dersom det er et ønske lokalt. Dette gjelder prosjekter som tidligere er godkjent av Stortinget og der innkrevinga vil starte før den nye rentekompensasjonsordninga er kommet på plass.

- Vi legger også opp til at slike endringer kan gjøres i prosjekter som blir lagt fram for Stortinget i tida som kommer. For prosjekter som blir omfattet av overgangsordninga er det en forutetning at lokale styresmakter forplikter seg til å legge de aktuelle bompengeprosjektene inn i et av de nye bompengeselskapene når de er etablert, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

13 prosjekter

Disse 13 prosjektene er ifølge departementet omfattet av overgangsordninga når det gjelder prosjekter som er behandlet av Stortinget, men der innkrevinga ikke er startet opp per 20. juni 2014:

- E18 Melleby – Momarken, Østfold

- E6 Minnesund – Skaberud, Akershus og Hedmark

- E16 Kongsvinger – Slomarka, Hedmark

- E16 Fønhus – Bagn, Oppland

- Riksveg 7 Sokna – Ørgenvika, Buskerud

- E18 Gulli – Langåker, Vestfold

- E134 Stordalstunnelen, Hordaland

- Askøypakka, Hordaland

- E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen, Møre og Romsdal

- Fylkesvei 714 Stokkhaugen – Sunde trinn 1, Sør-Trøndelag

- Fylkesvei 78 Toventunnelen med tilførselsveger, Nordland

- E6 Helgeland nord, Nordland

- E6 Hålogalandsbrua, inkludert E10 Treldal – Leirvik, Nordland