Ole Nordtømme har søkt om å få sette opp ei 15 kvadratmeter stor bod på sin fritidseiendom vest for Laksåvika på Inn-Hitra. Tomta ligger i et LNF-område der det er forbudt å sette opp bygg som ikke er knyttet til stedbunden næring.

Teknisk komite har behandlet søknaden, og gir dispensasjon fra kommunens arealplan. Det vises til at bygget kommer tett inntil eksisterende fritidsbolig, og ikke berører landbruksarealer eller er til hinder for frilufts- eller naturformål i området.