Hvert grendalag kan få 10.000 kroner hver til sitt formål. Får å søke må disse kriteriene være oppfylt:

- Midlene skal benyttes til utarbeidelse av nye rasteplasser, eller til utbedring av eksisterende rasteplasser.

- Rasteplassen må ligge i tilknytning til etablert vei.

- Rasteplassen må være tilgjengelig for så mange som mulig, eks rullator, barnevogn ol.

- Nødvendige tillatelser fra grunneier, kommune eller Statens veivesen må foreligge og legges ved søknaden.

- Kostnadsoverslag må være gjort og legges ved søknaden.

- Det må foreligge en framdriftsplan for arbeidet, samt vedlikeholdsplan for rasteplassen, her under avfallshåndtering

- Rasteplassen må merkes av i kart som vedlegges.

Mange søknader fører til prioritering

Om det kommer inn for mange søknader, vil kommunen prioritere ut fra disse kriteriene hvilke som får støtte:

- Nærhet til eksisterende rasteplasser, der områder som har lite slike punkter vil bli prioritert.

- Grendelagets økonomi, der grendelag med dårlig økonomi vil bli prioritert.

- Rasteplasser i områder med mye ferdsel vil prioriteres.