Under tirsdagens formannskapsmøte ble det vurdert hvorvidt Frøya kommune skal kjøpe Kysthaven, deler av bygget, eller fortsette å leie areal.

Per i dag leier Frøya kommune to av de tre etasjene i bygget som eies av Frøy Eiendom og i leieavtalen har kommunen kjøpsrett som utløper i 2017. Rådmannen har hentet inn overslag på hva prisen på bygget vil bli og anbefaler kommunen til å avstå fra kjøp og heller fortsette som leietaker.  Et enstemmig formannskapet vedtok dette forslaget.

En kjøpspris for begge etasjer ville vært på totalt 73 millioner kr. Et kjøp av Kysthaven vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt slik rentesituasjonen er i dag, men slik rådmannen vurderer saken vil det være større mulighet for økning av renten enn det er for synkende rente de kommende tretti årene hvor lånet må nedbetales. Gjeldssituasjonen for Frøya kommune er dessuten stor. Gjeldsgraden vil øke som en følge av utbyggingen av «morgendagens omsorg», og rådmannen ønsker derfor ikke å anbefale at gjeldsgraden økes ytterlige som en følge av et eventuelt kjøp av Kysthaven.

Morgendagens omsorgI forbindelse med prosjektet «morgendagens omsorg» har den videre bruken av Kysthaven vært et tema i forbindelse med kommunens planlagte utbygging av helsehus og omsorgsboliger i Beinskardet. Det er aktuelt å flytte deler av tjenestene som i dag har kontor i Kysthaven til nye lokaler i nærliggende nytt helsehus. Flere i formannskapet trakk fram at det må jobbes videre for å reforhandle en god leieavtale som er gunstig for begge parter videre, både leietaker og utleier.Rådmannen har blant annet undersøkt om muligheten for framleie av det arealet som kommunen benytter i dag, hvis kommunen ikke lenger vil benytte seg av hele arealene, og fikk positive signaler på dette. - Vi begynner å se at det er et mindre behov for areal i Kysthaven etter 2021. Det må jobbes videre for muligheter til å leie en etasje og søke framleie for den andre etasjen etter 2021, oppsummerte formannskapet.