Fra 1. januar 2015 trådte det i kraft nye krav til minimum sikkerhet i veitunneler. Det er 16 tunneler på fylkesveinettet i Sør-Trøndelag. Ni av disse vil omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften. Av disse ni er to under bygging og to bygd i løpet av de siste årene. De nye tunnelene tilfredsstiller sikkerhetskravene i den nye forskriften. Da gjenstår fem tunneler som må oppgraderes for å tilfredsstille forskriftskravene, og av disse igjen ligger fire på Fv. 714 Lakseveien til/fra øyregionen.

Det viser en foreløpig uferdig rapport fra Statens vegvesen som lokalavisa Hitra-Frøya har fått delvis innsyn i. Siden rapporten ennå er under utarbeidelse, har Statens vegvesen foreløpig sladdet kostnader og sine anbefalinger overfor veieier Sør-Trøndelag fylkeskommune. Saken blir formodentlig offentlig når fylkesrådmannen legger den frem for Fylkestinget i oktober.

- Fossan- og Snilldalstunnelen åpner i 2017, Valslags- og Fenestunnelen åpnet i 2013. Tunnelsikkerhetsforskriften er ivaretatt i alle disse tunnelene. Det er ytterligere fire tunneler på fylkesvei 714 som omfattes av tunnelsikkerhetsforskriften. Storvasshammer- og Perviktunnelen i Snillfjord kommune, samt de undersjøiske tunnelene til Hitra og Frøya. I tillegg til disse omfattes Svølgjatunnelen på fv. 30 (Holtålen) av forskriften, skriver veivesenet i rapporten.

Undersjøiske tunneler er særlig kritiske

Den nye sikkerhetsforskriften gjelder alle tunneler med lengde over 500 meter og med ÅDT (årsdøgntrafikk, gjennomsnittlig antall kjøretøy pr. døgn sett over hele året) på 300 eller mer. Formålet med forskriften er å «sikre laveste lovlige sikkerhetsnivå for trafikanter i tunneler». Renovering av tunneler for å oppfylle kravene til sikkerhetsnivå skal være fullført innen 1. januar 2020, og dett går blant annet på etablering og utbedring av tunnelens nødstasjoner, lysforhold, evakueringslys og -skilt og brannventilasjon.

- Tunneler er et kritisk vegobjekt som ved brudd i infrastrukturen kan få store konsekvenser for næringsliv og samfunn. Det er derfor svært viktig for en objekteier å ha tunnelene i forsvarlig stand. Som oversikten viser er det vist til et oppgraderingsbehov i tillegg til de pålagte tiltakene. Når det gjelder undersjøiske tunneler er de særlig kritiske. Dette med tanke på omkjøringsmuligheter men også særlig trafikksikkerhet. I trafikksikkerhet inngår blant annet faren for brann og ulykker på grunn av stigningsforhold, skriver veivesenet.

Det er veieier Sør-Trøndelag fylkeskommune som har ansvaret for at tunnelene er i samsvar med gjeldende regelverk.

- Renovering av tunneler for å oppfylle kravene til sikkerhetsnivå, skal utføres etter en tidsplan og skal være fullført innen 1. januar 2020. Fylkeskommuner med stor tunnelmasse kan etter søknad til Vegdirektoratet gis forlenget frist med inntil fem år, skriver veivesenet i rapporten.

- Hva hvis ...?

Arbeidet med å kartlegge og vurdere de sør-trønderske tunnelene har pågått etter at forskriften trådte i kraft. Våren 2015 ble det avklart at det er fem tunneler som hare behov for utbedringstiltak, og sist oktober startet prosessen med risikovurdering av de aktuelle tunnelsikkerhetstiltakene.

Den overordnede metodikken som benyttes blir av Statens vegvesen beskrevet som en femtrinnsmodell der personer med god kjennskap til analyseobjektet stiller spørsmål om hva som kan gå galt, i form av «hva hvis..». Deretter blir den uønskede hendelsen vurdert med hensyn på sannsynlighet og konsekvens, før gruppa til slutt anbefaler tiltak som kan redusere risikoen for uønskede hendelser.

- Det er ikke startet detaljplanlegging av tiltakene. Statens vegvesen vil starte dette så snart det foreligger en beslutning om oppstart fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, heter det i rapporten.

Tiltak Storvasshammer- og Perviktunnelen

Tunnelene har lengde på henholdsvis 639 og 632 meter, og ådt på henholdsvis 1850 og 1910. Storvasshammertunnelen ble åpnet i 1992, og Perviktunnelen 2002. Aktuelle tiltak i disse tunnelene er (ikke uttømmende liste):

* Alternativ 1: Nødkommunikasjon og nødstasjon, takbelysning, ledelys, etablering av bommer, kabelarbeider og teknisk bygg

* Alternativ 2: Alternativ 1 med tillegg for nødskap, ventilasjon og øvrig belysning og kabelarbeider. Dette er etablert men alder tilsier utskifting.

Tillegg informasjon: Infotavle standard (4 stk), infotavle liten.

Tillegg for DAB:

Tiltak Hitratunnelen og Frøyatunnelen

Tunnelene har lengde på henholdsvis 5645 og 5300 meter, og ådt på henholdsvis 1460 og 1570. Hitratunnelen ble åpnet i 1994, og Frøyatunnelen 2000. Begge er undersjøiske tunneler. Omfanget av tiltak er større i disse tunnelene, både med tanke på kostnad og antall tiltak. I tillegg til det som er nevnt for de øvrige tunnelene er aktuelle tiltak (ikke uttømmende liste):

*Alternativ 1: vannsikringstiltak, kabelarbeider, betongrekkverk, kameraovervåkning, fornying ventilasjon eller avbøtende ventilasjonstiltak.

* Alternativ 2: Utskifting av nødskap, ventilasjonsanlegg og belysning, som er godkjent etter tunnelsikkerhetsforskriften men alder/tilstand tilsier utskifting. Fornying/utskifting vannsikring Frøyatunnelen (tidligere omtalt «Gjertsenduk»)

Tillegg informasjon: Infotavle standard, Infotavle liten 4 stk

Variable skilt: 80 stk

Tillegg for DAB.

950 50 030 Bjorn.Ronningen@hitra-froya.no