Regjeringen iverksetter en midlertidig forskrift som åpner for raskere etablering av asylmottak med nøktern, men forsvarlig standard.

– Det er krise i mottaksapparatet. Vi må nå redusere saksbehandlingstiden for å sikre at ingen må sove på gaten. Men vi må også unngå at det brukes kostbare løsninger, som hotell, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra departementet.

I dag vedtas en forskrift som gir departementet fullmakt til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling og tekniske krav ved opprettelse av asylmottak og omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år.

Det betyr blant annet at departementet kan beslutte å unnta fra kravet om søknadsplikt for midlertidig bruksendring og midlertidig plassering av byggverk for asylmottak.

- Det er akutt behov for raskt å få etablert nye asylmottak. For å sikre at asylsøkere får tak over hodet før vinteren, har vi vedtatt en midlertidig forskrift for å få på plass praktiske løsninger raskt. Vi er i en situasjon der vi må finne gode løsninger og unngå lange saksbehandlingsprosesser, sier Sanner.

UDI har store problemer med å få etablert et tilstrekkelig antall mottaksplasser med nøktern og forsvarlig standard. Hver dag trenger omlag 350 flere mennesker innkvartering.

- Kommunene har vist stor velvilje og stått på for å håndtere flyktningsituasjonen. Til tross for dette, er det ikke mulig å skaffe nok innkvarteringsplasser innenfor ordinære prosesser. Plan- og bygningsloven er ikke utformet med tanke på akutte situasjoner som dette. Valget vi står overfor er å ta grep raskt for å sikre praktiske løsninger eller at krisen blir ytterligere forsterket, sier Sanner.

UDI har innført rutine om at den som vil drive asylmottak, må kunne dokumentere at de har orientert kommunen og gitt ordfører og rådmann all relevant informasjon før tilbudet gis til UDI.

- Det er svært viktig at det gis god informasjon og at det opprettes dialog med kommunene. I forskriften heter det også at kommunen kan kreve at tiltakshaver gjennomfører informasjonsmøter med naboer, sier Sanner.

Forskriften unntar kun fra kravet om søknadsplikt, formell nabovarsel og en rekke kvalitetskrav, som for eksempel energi, tilgjengelighet og heis.

Forskriften gir et midlertidig unntak fra krav om sprinklingsanlegg, forutsatt at byggverket har brannalarmanlegg, rømningsveier og døgnkontinuerlig brannvakthold.

Krav som skal ivareta hensynet til menneskers liv og helse står fast.

Dersom departementet beslutter å unnta et prosjekt fra krav om søknad og gir tillatelse til midlertidig bruksendring eller plassering, vil kommunen bli informert om dette.

Der etablering av mottak krever dispensasjon fra plan eller planbestemmelser, er tidsfristen for behandling satt til to uker. Den midlertidige forskriften gjelder til 30. juni 2016.