Prosjektet er nå startet opp ved Kartverket Trondheim, og så langt er gårdsnavn i ni trøndelagskommuner gjennomgått og registrert, opplyser Kartverket.

Navnet på din eiendom

All fast eiendom i Norge har en matrikkeladresse med gårdsnummer og bruksnummer. Gårdsnummeret hører til den opprinnelige gården som fra gammelt av omfattet et område som seinere kan ha blitt delt inn i mindre bruk. Et gårdsnummer kan derfor ha mange bruksnummer under seg. Gårdsnavnet er navnet på den opprinnelige gården og har derfor et sterkt vern. I dag er det ofte i bruk om et større område som en grend. Hvert enkelt bruk har sitt eget nummer, og de kan også ha sitt eget navn.

Navnet på eiendommen din kan da enten være navnet på den opprinnelige gården (gårdsnavnet) eller gjelde bare for din eiendom (bruksnavn). I Sentralt stedsnavnregister (SSR) i dag er det som regel ikke mulig å skille mellom disse to navnetypene. Det er over 120.000 navn i SSR som må gås igjennom for å skille ut navnet som hører til hvert enkelt gårdsnummer.

Endringer i loven gir nye muligheter

Bakgrunnen for at denne ryddejobben må gjøres, er at stedsnavnloven er revidert. Fra 1. juli 2015 kan du som eier være med på å bestemme skrivemåten av bruksnavnet på eiendommen din dersom du kan vise til at skrivemåten du ønsker har vært i offentlig bruk før, det vil si på offentlige kart, i matrikkelen, skjøter eller lignende. Endring av skrivemåten for gårdsnavn, derimot, er en mer omfattende prosess som krever full behandling etter stadnamnsloven.

På grunn disse ulikhetene i status og saksbehandling for gårdsnavn og bruksnavn, er det viktig både for Kartverket, kommunene og publikum å kunne skille mellom de to navnetypene. Da må det gå fram av Sentralt stedsnavnregister (SSR) hva som er gårdsnavn og hva som er bruksnavn.