Når Sula fiskarlag nå legges ned, betyr det at et lag med en videre betydning enn å være en yrkesorganisasjon, forsvinner.

Fiskeværet Sula har vært ett av trøndelagskystens viktigste fiskevær, og hadde så så seint som 1960 nærmere 500 fastboende. Nå er det cirka 50 fastboende igjen.

Den siste væreieren, Rasmus Lien fra Bjugn, solgte hele fiskeværet til staten i 1939. Staten stod som eier fram til 1969, da de overga hovedeiendommen til Frøya kommune. Det var allerede før det åpnet for at folk fikk kjøpe eller bygsle tomtene til husene sine, og med kommunen som eier skulle denne utviklingen fortsette.

Fiskarlaget skal representere lokalsamfunnet

I skjøtet fra 1969 er det lagt inn en helt spesiell klausul, som har gitt Sula fiskarlag en rolle som går langt ut over det å være en yrkesorganisasjon. Ved alle eiendomsoverdragelser på Sula (unntatt arv) skal nemlig fiskarlaget høres. Dette skal bidra til å forhindre at man igjen får en utvikling mot et væreiersystem:

"Kommunen skal i samråd med Sula Fiskarlag forplikte seg til å utøve kontroll med bortfeste og salg og videresalg av all grunn for å hindre at kjøpere eller leiere underlegger seg store deler av grunnen i spekulsajonsøyemed til hinder for fri næringsdrift" står det i skjøtet.

Fiskarlaget ble betraktet som den organisasjonen som best kunne representere lokalbefolkningen.

Færre enn ti medlemmer

I dag har Sula Fiskarlag færre enn ti medlemmer, hvorav flere er pensjonister. Nå har laget gjort vedtak om å legge ned.

I skjøtet til Sula står det også hva som skal gjøres hvis fiskarlaget legges ned, eller hvis det ikke lenger sies å være representativt for Sula. Det skal da oppnevnes et styre på fem medlemmer, hvorav tre skal velges blant lokalbefolkningen, og to oppnevnes av kommunen.

Den siste lederen i Sula Fiskarlag, Ingvald Olsen, har gitt beskjed til kommunen om nedleggelsesvedtaket, og formannskapet skal i neste møte ta stilling til hvordan man framover skal håndtere klausulen i skjøtet fra 1969. Rådmannen foreslår at rettighetene som høringspart overføres fra Sula Fiskarlag til Sula Grendalag.

- Fiskarlaget er, uansett om vi hadde fortsatt som lag, ikke representative for lokalsamfunnet lenger. Men jeg synes det er viktig at man viderefører det med at noen som representerer lokalsamfunnet skal høres, sier Ingvald Olsen, som har vært med på å behandle mange saker om eiendomssalg opp gjennom tida.

951 64 597 Trond.Hammervik@hitra-froya.no