Sendte 36 tønner hjortekjøtt til slottet

Utsnitt av Jens Bjelkes jordebok for Austrått fra 1624, for gården Agsetter (Akset) på HitterØenn. Landskylda er på 3 våger fisk, tilsvarende 1,5 spann smør. «Och er Nogett Diur Weyde Thill, Med Hiortt och Hinnde, Som dog icke giffues nogett [landskyld] aff, Och min Kiere Moder, min Suoger och Jeg Sielff Lader Skiude om Aarett.»