Det relativt nye boligfeltet Fillaunet i Fillan ligger an til å bli utvidet.

Planområdet er på 6,3 dekar, og det er planer om å legge til rette for etablering av fire til seks eneboliger i feltet. I kommuneplanens arealdel er området allerede avsatt til boligformål. Den nye planen for området vil erstatte deler av eksisterende reguleringsplaner for Fillaunet og Litjslokheia.

Det er grunneier Torbjørn Glørstad som er tiltakshaver. Konsulentfirmaet Pro Invenia er plankonsulent

Kart fra Pro Invenia