- Opplæringsloven slår fast at skolen skal gi tilpasset undervisning, men all erfaring viser at dette ikke fungerer etter hensikten i dag, sier Lill Harriet Sandaune, stortingsrepresentant for Frp og medlem av kirke, undervisnings- og forskningskomiteen.

Hun forteller at Frp og Høyre i det kommende statsbudsjettet vil foreslå at det bevilges 350 millioner kroner ekstra, for å hjelpe elever med spesielle behov tidligst mulig i skoleløpet. Kommunene i Sør-Trøndelag vil få utdelt 20,6 millioner av disse midlene, som deles ut i forhold til kommunenes elevtall.

700.000 til Øyregionen

- For Hitra og Frøya sin del vil dette forslaget innebære et tilskudd på henholdsvis 340 639,- kroner til Hitra kommune, og 343 372,- kroner til Frøya kommune. Dette er penger som vil bidra til at flere elever får hjelp til bedre læring så tidlig som mulig, og gjøre dem bedre rustet til å lykkes som deltakere i fremtidas arbeids- og samfunnsliv.

Plikt for kommunene, men fri bruk av pengene

Regjeringen vil neste år legge frem en stortingsmelding for forsterket tidlig innsats, med forslag om at det innføres en plikt for kommunene til særskilt oppfølging av elever som blir hengende etter.

- Elevene skal få denne støtten uten at det kreves sakkyndig vurdering eller omfattende saksbehandling. Den ekstra oppfølgingen kan skje i smågrupper eller som del av helklasseundervisningen. Det er skolene og lærerne som kjenner elevene best, og det er kommunen og skolene selv som skal beslutte hvordan støtteundervisningen skal organiseres og gjennomføres.

- Nå følges det derfor opp med en konkret bevilgning som vil gjøre kommunene bedre i stand til å følge opp ambisjonene om tidlig innsats. Det er mange elever som ikke lærer nok, og de blir hengende etter, uten at de klarer å ta inn igjen forspranget til de andre elevene. Resultatet er høyt frafall i den videregående skolen, og ofte permanent utenforskap i arbeidsliv og samfunnet for øvrig. Tidlig innsats vil derfor være regjeringens viktigste satsing innen skole de neste årene, for å motarbeide dette.